Soũↄ 129

1Za wá ɛ̀waasogↄↄ wà íbɛlɛsɛ̀wanↄ maamaaɛ. Isailiↄ o: 2Za wá ɛ̀waasogↄↄ wà íbɛlɛsɛ̀wanↄ maamaaɛ, kási wi fↄ̃ wà wá fúo. 3Wà wá gbɛ̃́ wá kpɛnanguo bì wèlelewelele lán sa dↄ̀ↄwa. 4Dii maa, à gbɛ̃vãipiↄ ba zↄ̃̀wá. 5Gbɛ̃́ pↄ́ za Siↄnaguↄ kpɛkpa ń wíoɛ. 6Aaↄ dɛ lán sɛ̃ pↄ́ bↄ̀lɛ kpɛ́ musu à giigàga, i e gbã̀owaɛ. 7A sɛ̃̀kɛ̃na ↄkũ pao, a ka bàaa ũ wà ye wà da ń gã̀uo. 8Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ↄ mɛ Dii báaadanguo ge wa báaadàngu ń Dii tↄ́oo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\