Soũↄ 13

1Davidi lɛ. 2E bↄɛ, Dii? Ma yã́ aↄ sãangu gↄↄpii yã̀? N mikpɛ aↄ dↄamɛɛ e bↄɛ ni? 3Máↄ dɛ̃ɛka ń ma làasooↄ e bↄɛ ni? Ma pↄ ìↄ sia lá gu lɛ́ dↄ, ma ibɛɛ aↄ gbãablea e bↄɛ ni? 4Dii ma Lua, ma gwa ní ma yãma. Ma oa weemɛɛ, kɛ́ másu ga i oo yã́i, 5kɛ́ ma ibɛɛ su mɛ a tidↄ̀malao, kɛ́ ma wɛ̀lɛↄ su pↄnakɛ ma fua yã́ musuo. 6Málɛ n gbɛ̃kɛ náaikɛ, ma pↄ na kɛ́ ńyↄ̃ ma suaba. Má lɛsi Diiɛ, asa à yãmaakɛ̀mɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\