Soũↄ 130

1Kɛ́ í ma kũa ma nↄɛ ma lɛzù Diizi ma mɛ̀, 2Dii, ma yãma, swã́kpa ma wɛ̃na wiii. 3Tó n wá duuna yãdà, Dii, dé mɛ́ a bↄi? 4Ḿmɛ ń duunakɛ̃ama zɛ́ vĩ, a yã́ mɛ́ tò wìↄ n vĩa vĩ. 5Ma wɛ́ ìↄ dↄ Diizi, málɛ aà dã́, má sↄ̃́a aà yã́i. 6Lá gudↄ̃anaↄ wɛ́ ìↄ dↄ gudↄai, ma wɛ́ ìↄ dↄ Diizi dɛńla, ao, a dɛ gudↄ̃anaↄ wɛdↄa gudↄaia. 7Isailiↄ, àↄ wɛdↄ Diizi, asa a gbɛ̃kɛ vĩ à kɛ̀ zài, gbɛ̃suabaa gbãa pɛɛwà maamaaɛ. 8Aàpi mɛ́ a Isailiↄ suaba an duuna yã́ musu píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\