Soũↄ 131

1Dii, ĩ́andãa ku ma sↄ̃uo, mili wɛ́ kũaa gbɛ̃́wao, mili laaidↄ yã́ pↄ́ dɛmala ge yã́ pↄ́ zĩ'ũ mɛɛwao. 2Aawo! Ma a nↄ̀sɛ dɛ̀, ma a sↄ̃ dàdoũ, lán nɛ́ kɛ̃a pↄ́ kú ń a daowa, ma nↄ̀sɛ dɛ lán nɛ́ kɛ̃a pↄ́waɛ. 3Isailiↄ, àↄ wɛdↄ Diizi za gbã e gↄↄpii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\