Soũↄ 132

1Dii, ńsu to Davidi yã́ sãngu ń taasi pↄ́ a kɛ̀o píi. 2À lɛkɛ̀ Yakↄbu Lua gbãadewa, à lɛgbɛ̃̀ Diiɛ à mɛ̀, 3á tá kpɛ́uo, á wúlɛ a liiwao, 4á we i a wɛ́baa gbiakũo, á tó i na a wɛ́uo, 5e à gɛ uakpaò Diiɛ, i kpɛdↄ Yakↄbu Lua gbãadepiɛ. 6Wá mà a ku Ɛflata bùsuu, wá è Kiliayaaliũdeↄ bua. 7Wà gɛ́ aà kúkĩi, wà kúlɛ aà gbadibↄ aɛ. 8Dii, fɛlɛ su n pilakĩi, mpi ń n kpagolo ikodeo. 9N gbàgbanaↄ gbɛ̃suabaa da ula ũ, n yãmanaↄ gula iↄ dↄ. 10Ńsu mikpɛdↄ kía pↄ́ ń kpàɛo n zↄ̀blena Davidi yã́i. 11Dii lɛgbɛ̃̀ Davidiɛ, a náai vĩ, a lɛ́ lilɛo, à mɛ̀: Má n bui zↄ̃lɛ n kpalabaawa. 12Tó n buiↄ ma bàakuańnↄ yãdà, mɛ́ aa yã́ pↄ́ má dànɛ́ↄ kũa, an buiↄ aaↄ zↄ̃lɛ n kpalabaawa gↄↄpiiɛ. 13Asa Dii Siↄna sɛ̀, a ye àↄ dɛ a zↄ̃lɛkĩi ũ à mɛ̀: 14Guɛ bee máↄ kuu gↄↄpii, la máↄ zↄ̃lɛau, asa à ma pↄ́ gbàɛ. 15Má báaadau, mí kũ̀sũa diɛ̀, má blɛ kpa a wɛ̃nadeↄwa aa kã́. 16Má gbɛ̃suabaa da sa'onaↄnɛ ula ũ, ma yãmanaↄ lɛtɛ̃ iↄ dↄ ń pↄnao. 17We má Davidi bui kía gbãade bↄu, we kía pↄ́ má kpà filia aↄ dↄu. 18Má wida aà ibɛɛↄwa, aà kíafua iↄ pipi aà musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\