Soũↄ 133

1Gwa lá a maa mɛ́ a na tó kↄ̃gbɛ̃ↄ ku gudoũ ń lɛdoũo. 2A dɛ lán sakɛ̃nisi pↄ́ wa kà Aalona miwawaɛ. À bàalɛ̀ pìla aà lɛkãnawa e à gɛ̀ pìla aà ula lɛ́wa. 3A dɛ lán Ɛɛmↄ fíi mɛ́ lɛ́ kpá Siↄna gbɛ̀sĩsĩↄwawa. Wekĩi Dii báaadangu dìlɛu wɛ̃ni láasai ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\