Soũↄ 135

1Àleluya! À Dii tↄbↄ! À Dii táasilɛ aà zĩkɛnaↄ! 2Á gbɛ̃́ pↄ́ i zĩkɛ wá Lua uaↄ, á gbɛ̃́ pↄ́ iↄ sĩ Dii kpɛ́ kpɛɛlɛↄ, 3à Dii tↄbↄ, asa a maaɛ, à lɛ́mawà, asa bee mɛ́ na. 4Dii Yakↄbu buiↄ sɛ̀ a pↄ́ ũ, à Isailiↄ dìlɛ a gbɛ̃́ yenzideↄ ũ. 5Má dↄ̃ kɛ́ Dii zↄ̃ↄ, wá Lua mɛ́ dɛ diiↄla píi. 6Dii ì yã́ pↄ́ kàagu kɛ musu ń zĩ́lɛo, ísia guu ń tↄↄlɛ nↄnauo. 7Ɔ̃mɛ ì to lou sisi tↄↄlɛ lɛ́wa, ì to lou ma ń pílɛao, ì bↄ ń zàa'ĩanao a làasiu. 8À Egipiↄ yoaↄ dɛ̀dɛ ń pↄtuo nɛ́ sɛ̃́iaↄ píi. 9À seelaↄ ń dabudabuↄ kɛ̀ Egipi, à Falaↄ̃ↄ ń a gbɛ̃́ↄ fù píi. 10À buiↄ mìdɛ dasi, à kía gbãadeↄ dɛ̀dɛ. 11Amↄleↄ kí Siↄ̃ ń Basana kí Oguo ń Kanaa bùsu kíaↄ píi. 12À gbadà ń ń bùsuo, a kpà a gbɛ̃́ Isailiↄwa. 13Dii, n tↄ́ gaa vĩo, Dii, n yã́ aↄ dↄ gbɛ̃́ↄgu gↄↄpiiɛ. 14Asa Dii a yãkɛkɛ a gbɛ̃́ↄnɛ, i a zↄ̀blenapiↄ wɛ̃nagwa. 15Buipãleↄ ń diiↄ pì ń ã́nusuo ń vuaoɛ, gbɛ̃nazĩna ↄgbɛↄnɛ. 16Aa lɛ́ vĩ, aali yã'oo, aa wɛ́ vĩ, aali gu'e sↄ̃o. 17Aa swã́ vĩ, aali yãmao, an lɛ́ ĩ́ana vĩo. 18An pinaↄ gↄ̃ńwaɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ń náaikɛↄ píi. 19Isailiↄ, à Dii sáaukpa! Aalona buiↄ, à Dii sáaukpa! 20Levii buiↄ, à Dii sáaukpa! Dii vĩakɛnaↄ, à Dii sáaukpa! 21Wà Dii sáaukpa Siↄna, à bɛkpà Yelusalɛũ. Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\