Soũↄ 136

1À Dii sáaukpa, asa a maaɛ, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 2À luaↄ Lua sáaukpa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 3À diiↄ Dii sáaukpa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 4Ɔ̃mɛ ì dabudabu zↄ̃ↄↄ kɛ ado, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 5Ɔ̃mɛ musu kɛ̀ ń a ↄ̃nↄo, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 6Ɔ̃mɛ tↄↄlɛ pòo ía, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 7Ɔ̃mɛ gupuakũna zↄ̃ↄↄ kɛ̀, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 8À ĩatɛ̃ kɛ̀ à kible fãanɛ, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 9Mↄvua ń saanaↄ ì kible gwã́, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 10Ɔ̃mɛ Egipiↄ nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ dɛ̀dɛ, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo, 11À Isailiↄ bↄ̀lɛ ń guu, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 12À a gã̀sĩ pòo ń a iko gbãao, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 13À Ísia Tɛ̃a zↄ̃̀ɛ pla, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 14A tò Isailiↄ gɛ̃̀ ípi zãnguo, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 15A tò ípi dà Falaↄ̃ↄ ń a zĩgↄ̃ↄla, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 16Ɔ̃mɛ dↄ̀aa a gbɛ̃́ↄnɛ guwaiwaiu, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 17Ɔ̃mɛ kía zↄ̃ↄↄ tↄ̀lↄzↄ̃̀, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 18À kía gawideↄ dɛ̀dɛ, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 19Amↄleↄ kí Siↄ̃, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 20ń Basana kí Oguo, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 21À gbadà ń ń bùsuo, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 22A kpà a zↄ̀blena Isailiↄwa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 23Ibɛɛↄ ↄnaalɛawá i sãaàguo, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 24À wá bↄ́lɛ wá ibɛɛpiↄ guu, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 25Ɔ̃mɛ ì blɛ kpa pↄ́piiwa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 26À Lua Musude sáaukpa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\