Soũↄ 137

1Zↄ̃lɛa Babɛli bùsu swaↄ saɛ Siↄna yã́ dↄ̀wágu, ↄ̃ wa ↄ́ↄlↄ̀. 2Wa wá mↄↄnaↄ tò looa swagbalaliↄwa we. 3Gbɛ̃́ pↄ́ aa wá kũaↄ lɛ gbɛ̀awá, wá wɛtãnaↄ mɛ̀ wà ń pↄna yá, wà Siↄna lɛe sínɛ́. 4Kpelewa wá Dii lɛↄ si kua buipãleↄ bùsu guui? 5Tó Yelusalɛũ yã́ sã̀magu, to ma ↄplaa imi. 6Tó Yelusalɛũ yã́ lí dↄmaguo, mɛ́ mi aà dilɛ ma pↄnakɛbↄ mide ũo, to ma lɛ́na naalɛ. 7Dii, tó yã́ pↄ́ Ɛdↄũↄ kɛ̀ Yelusalɛũ wãgↄↄ dↄngu aa mɛ̀: À wíwi, à wíwi, à daaĩ míↄmiↄ. 8Pↄ́kaalɛaↄá Babɛli bùsudeↄ! Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ a yã́ pↄ́ á kɛ̀wɛ̃ɛ fĩaboɛ́ ũ. 9Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ a á nɛ́ↄ kṹkũ à ń wíwi gbɛsiwa ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\