Soũↄ 138

1Má n sáaukpa ń nↄ̀sɛmɛndoo, má n táasilɛ gbãadeↄ aɛ. 2Má kúlɛ n kpɛ́ pↄ́ a kua adoa aɛ, má n tↄbↄ n gbɛ̃kɛ ń n náaio yã́i, asa ḿmɛ ń tò n tↄ́ ń n yã́o zↄ̃ↄ dɛ pↄ́piia. 3Gↄↄ pↄ́ ma lɛzùnzi, ń wèa, n ma gba wↄ́ↄ ń gbãao. 4Tó dṹnia kíaↄ yã́ pↄ́ ń ò mà, aa n sáaukpa ń píi, Dii. 5Aa lɛsi Dii kɛkɛáↄ yã́ musu, asa Dii gawi zↄ̃ↄɛ. 6Baa ń Dii kuamusukɛo, ì gbɛ̃́ kɛ̃́sãanaↄ wɛgwa, ì wɛvĩ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ e wà kàↄla. 7Baa tó má yooyea, ni ma bↄ, ni ma ibɛɛↄ pↄkũma kpálɛ, ni ma suaba ń n gã̀sa gbãao. 8Dii a ma yã́ píi lɛkpaaĩmɛɛ, Dii, n gbɛ̃kɛ láaa vĩo. Ńsu zĩ pↄ́ n ↄkpàwà too.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\