Soũↄ 139

1Dii, n ma tàasikà ń dↄ̃̀, 2ń ma zↄ̃lɛa ń ma fɛlɛao dↄ̃. Ń n zãkɛo ń yã́ pↄ́ málɛ yáↄ kũa. 3Ni ma táa'oa ń ma wúlɛao gwa, ma kɛkɛá píi dↄ́ɛkɛ̀nnↄ. 4E yã́ àↄ gɛ́ bↄi ma lɛ́u, Dii, ń dↄ̃ sã́asã. 5Ń liaamazi kpɛ ń aɛo, n ↄ kumala. 6Dↄ̃a bee dɛmɛɛ dabuyã ũɛ, a dɛmala, ma ↄ̃nↄ i kawào. 7Má má gɛ́u mà pili n Nisĩnawai? Má má bàalɛ tau, ńyↄ̃ↄ ku weo ni? 8Tó ma fɛlɛ gɛ́ musu, ń kú we! Tó ma tòo sↄ̀ miau, ń kɛ́! 9Tó ma fɛlɛ gɛ ĩatɛ̃bilɛkĩi gukpɛ, tó ma gɛ zↄ̃lɛ ísia baale bɛ'aɛ, 10baa wekĩi má naa n ↄzĩɛ, ńyↄ̃ↄ ma kũa n ↄplaauɛ. 11Tó ma mɛ̀ gusia kumala, ge gupua pↄ́ má kúu li gwã́ ũ, 12gu líↄ sianɛo, gwã́ ìↄ puanɛ lán fãanɛwaɛ, asa gupua ń gusiao doũ nɛɛ. 13Ḿmɛ n ma sↄ̃ pɛ̀mɛɛ, n ma ikàsa ma da nↄ̀sɛu. 14Ma n sáaukɛ̀, n yãkɛa ì dia, ma kɛa dɛ dabuyã ũ, à bↄ̀ ma saɛ, a yã́ ma kũa gbãa. 15Gↄↄ pↄ́ ma daalɛ nɛasakpɛ guu, ma wáe ulɛanɛo. Kɛ́ ma mɛ lɛ́ i asii guu we, 16n wɛsìmalɛ nↄ'itɛ̃na ũ. Lá n ma gↄↄ dìlɛ píi, a lɛ́ kú n taalau zadↄ̃ a kee i daalɛo. 17Lua, n làasoo gbiamɛɛ maamaaɛ, a naoa zↄ̃ↄ fá! 18Tó má ye nao, an dasi dɛ ũfãaa. Tó ma vu, miↄ kunnↄɛ e tia. 19Lua, bↄ́ ńlɛ dã́ ń gbɛ̃vãiↄi? À gomala gbɛ̃dɛnaↄ! 20N ibɛɛↄ ì n yã́ o ń nↄ̀sɛvãioɛ, n tↄ́ gbia ń lɛ́uo. 21Dii, má za n zangudeↄguo lé? Má ye gbɛ̃́ pↄ́ fɛ̀lɛnnↄↄ gĩyãio. 22Má zańgu vãivãi, ma ń dílɛ ma ibɛɛↄ ũɛ. 23Lua, ma gwagwa, ní ma nↄ̀sɛ dↄ̃, ma tàasika, níↄ ma asiiↄ kũa. 24Gwa tó má dↄ́ɛ'ĩi vĩ, ní dↄaamɛɛ n zɛ́ gasai guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\