Soũↄ 14

1Mìsaideↄ ì o ń sↄ̃ guu Lua kuo. Aa ↄ̃̀ↄkpà, an yãkɛa vãi, yãmaakɛna kú ń guuo. 2Za musu Dii ì wɛ́tɛ gbɛ̃nazĩnaↄzi, ì gwa tó gbɛ̃e ↄ̃nↄ kà a kĩ́i wɛɛlɛa. 3Aa sã̀sã píi, aa gↄ̃̀ dↄ̀ↄsai míↄmiↄ, yãmaakɛna kuo, baa do. 4Vãikɛna wɛ́ lí gu'eo lé? Aaì ma gbɛ̃́ↄ mↄ́mↄ lán úwa, aali lɛzu Diizio. 5Gwa, vĩa a ń kṹ we maamaa, asa Lua a zɛ ń gbɛ̃maaↄ. 6Vãikɛna ì kpa taasideɛ a pↄeãu, kási sↄ̃ Dii mɛ́ taaside ulɛkĩi ũ. 7Lua, bↄ Siↄna mↄ ǹ Isailiↄ bↄ! Tó Dii sù ń a gbɛ̃́ↄ ń pá ziu, Yakↄbu buiↄ pↄnakɛ, Isailiↄ yáalↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\