Soũↄ 140

1Davidi lɛ. 2Dii, ma si gbɛ̃vãiↄwa, ma dↄ̃́a gbɛ̃́ pãsĩpiↄ yã́i. 3Aaì yãvãi wàaipa ń sↄ̃ guu, sòle lɛ́ ↄ̃ aaìↄ wɛ́ gↄↄpii. 4Aaì ń lɛ́ kɛkɛ lán mlɛ̃wa, an lɛgbɛ'iá sↄ̀gbala sɛwɛɛ. 5Dii, ńsu to gbɛ̃vãiↄ ↄkãao, ma si gbɛ̃́ pãsĩpiↄwa, aaì ↄzↄ̃amazi lɛkpaaĩ. 6Waladepiↄ ɛyↄ̃̀mɛɛ, aa filifilimbakpàmɛɛ, aa baikpàmɛɛ zɛ́u. 7Má ò Diiɛ: Ma Luan n ũ, swã́kpa ma wɛ̃na wiii, Dii. 8Dii Lua, ma suabana gbãa, ni ↄkumala zĩ guu. 9Ńsu to gbɛ̃vãiↄ pↄeã zɛkɛo, Dii, ńsu to an lɛkpaaĩ kↄ̃sɛo. 10To gbɛ̃́ pↄ́ liaamaziↄ midɛ, to vãi pↄ́ aalɛ o wí ń musu. 11To tɛyↄ̃ wãa ɛ́lɛmá, to aa si ɛ pↄ́ aa fↄ̃ bↄuo guu. 12Ńsu to yã́siade zɛkĩi e dṹniauo, to vãi aↄ gbɛ̃́ pãsĩ wɛ zɛsaiɛ. 13Má dↄ̃ Dii ì yãnakpa wɛ̃nadeↄwa, ì yãkɛkɛ taasideↄnɛ a zɛ́wa. 14Gbɛ̃maaↄ mɛ́ aa n tↄbↄ, nↄ̀sɛpuadeↄ mɛ́ aaↄ ku n kĩ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\