Soũↄ 141

1Dii, málɛ wiilɛnzi, kɛ kpakpa, tó ma lɛzùnzi, swã́kpa ma yã́i. 2Ma wabikɛa a kama lán tulaleti súɛlɛwa, ma ↄ dↄa musu iↄ dɛnɛ sa oosi oa ũ. 3Dii, ma lɛ́na dↄ̃́amɛɛ. To mà a lɛ́ fↄ̃́. 4Ńsu to ma nↄ̀sɛ ta yãvãiwa mà gↄ̃ dàade ũ ń vãikɛnaↄ, mà ↄdaaańnↄ ń blɛnablea guuo. 5Tó gbɛ̃maa ma gbɛ̃, gbɛ̃kɛkɛaɛ! Tó à ma swãgàga, má gíio, à nísikà ma miwa. Miↄ wabikɛ kɛ́ gbɛ̃vãiↄ yãkɛaↄ su zɛkɛo. 6Tó wà ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kwɛ̀ yãtɛ̃u, wa si sa kɛ́ ma yã́ mɛ́ na. 7Lá wì yàa paa a fɛ́ɛnaↄ fãaa, màa an wá aↄ kálɛ ń mia'ɛlɛ. 8Dii Lua, ḿmɛ ma wɛ́ pɛ́ma, ma nanziɛ, ńsu ma kpámáo. 9Ma suaba ń mↄ pↄ́ aa kpàmɛɛo, to mà zã bai pↄ́ vãikɛnaↄ kpàmɛɛi. 10To gbɛ̃vãipiↄ si ńzĩa bai guu, mapi sↄ̃ mí dↄi aafia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\