Soũↄ 143

1Dii, ma wabikɛa sí, swãdↄ ma wɛ̃na wiii. Wea n náai ń n maao yã́i. 2Ńsu yã́kpalɛkɛ ń mapi n zↄ̀blenaoo, asa gbɛ̃e kunɛ tàaesaio. 3Ma ibɛɛ ma gbɛ sɛ̀lɛ à ↄ̃zↄ̃̀a, a tò má kú gusiau lán gbɛ̃́ pↄ́ gà à gɛ̃̀gɛ̃wa. 4Ɔ̃ ma wɛ̃ni gↄ̃̀ lɛɛ, ma pↄ yà dúuduu. 5Gĩa dↄ̀magu, málɛ làasookɛ n zĩkɛaↄwa, málɛ n yãkɛaↄ wàaipa. 6Ma ↄdↄnzi, málɛ n mↄ̀sɛ nidɛ lán gugiiwa. 7Wea kpakpa Dii, ma yɛ̃̀ɛɛ làa. Ńsu bↄ ma kpɛ mà gↄ̃ lán gbɛ̃́ pↄ́ sì bɛdauↄwao. 8Ǹ n gbɛ̃kɛ ↄlↄmɛɛ kↄↄ, asa ḿmɛ má n náai vĩ. Ma da zɛ́ pↄ́ dɛ mà sɛwa, asa ḿmɛ ma azĩa kpàma. 9Ma si ma ibɛɛↄwa, Dii, ḿmɛ ma nanzi. 10Ḿmɛ ń ma Lua ũ, ǹ n pↄeãkɛa damɛɛ. N Nisĩna maa dↄaamɛɛ gusalalau. 11Ma lɛ́ ń láo n tↄ́ yã́i, Dii, ma bↄ taasi guu n maa yã́i. 12Ma ibɛɛↄ midɛ n gbɛ̃kɛ yã́i, ma wɛ̀lɛↄ dɛdɛ píi, asa n zↄ̀blenan ma ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\