Soũↄ 144

1Má Dii ma gbɛsi sáaukpa, ì zĩkaa ↄ na damɛɛ, ì to ma ↄ àↄ kai vĩ zĩ guu. 2Ɔ̃mɛ ma ulɛkĩi ũ, ì gbɛ̃kɛkɛmɛɛ, ↄ̃mɛ ma zɛgikĩi ũ, ì ma suaba. Ɔ̃mɛ ma sɛ̀ngbao pↄ́ mi mikpai ũ, ì to buiↄ mikpaa. 3Dii, bↄ́n gbɛ̃nazĩna ũ an yã́ ìↄ dↄngui? Bↄ́n ń ũ, ni laaidↄmái? 4Gbɛ̃nazĩna dɛ lán kàsafiiwaɛ, aà wɛ̃ni ì gɛ̃zɛa lán uenawaɛ. 5Dii, ǹ n bɛ siilɛ ǹ pila, ↄkã gbɛ̀sĩsĩↄwa aa súɛlɛbↄ. 6To lou pílɛpilɛ ǹ gbɛ̃́ↄ fãaa, ka fã́ńgu, gili i gɛ̃ńgu. 7Ɔbↄ za musu ǹ ma kṹ. Ma bↄ í zↄ̃ↄ guu, ma si bui zĩ̀loↄwa. 8Yã pã oa mɛ́ ń lɛ́ pà, aaì ↄlɛlɛ ń lɛ́ pã gbɛ̃ao. 9Lua, má lɛ̀ dafu sínɛ, má n táasilɛ ń kúu bakwio. 10Ni to kíaↄ zĩble, ni n zↄ̀blena Davidi bↄ fɛ̃n'ↄↄ lɛ́zĩ. 11Ma kũ ǹ ma bↄ bui zĩ̀loↄ guu, yãpã oa mɛ́ ń lɛ́ pà, aaì ↄlɛlɛ ń lɛ́ pã gbɛ̃ao. 12Wá nɛgↄ̃ɛↄ pɛ́lɛ ń ɛ̀waasokɛu lán lí pɛawa, wá nɛnↄɛↄ aaↄ dɛ lán kibɛ gbɛ̀pɛlɛ kɛfɛnawa. 13Wá dↄ̃ↄ pa, aaↄ pↄ́pii vĩ, wá pↄtuoↄ kↄ̃ lɛɛ ↄ̀aa sↄo, aa ka ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi wá kpàsau. 14Wá zuↄ aso zↄ̃ↄ sɛ́sɛ. Bĩ́igbooa aↄ kuo, lala'oa aↄ kuo, búbuapɛa aↄ ku gãaɛ lↄo. 15Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ an kua dɛ màaↄ ũ. Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ Dii dɛ ń Lua ũↄ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\