Soũↄ 145

1Má n táasilɛ ma Lua, ma Kía, máↄ n tↄbↄ gↄↄpiiɛ. 2Máↄ n sáaukpa lá gu lɛ́ dↄ, máↄ n táasilɛ láasaiɛ. 3Dii zↄ̃ↄ, à kà wà aà táasilɛ, aà zↄ̃ↄkɛ lɛ́ vĩo. 4Kpàiↄ n yãkɛaↄ sáaukpa Wueↄnɛ, aa n yãzↄ̃ↄkɛaↄ galikɛ. 5Aa n maa zↄ̃ↄ gawide yã'o, má n yãbↄnsaɛkɛaↄ wàaipa. 6Aa n dabudabukɛa gbãa yã'o, mí n zↄ̃ↄkɛ dau siunɛ́. 7Aa n maakɛa zↄ̃ↄ baokpa, aai gulakɛ n yã́zɛde kɛaↄ yã́i. 8Dii sùuu vĩ ń sósobio, aà pↄ lí pa kpaao, a gbɛ̃kɛ vĩ zↄ̃ↄ. 9Dii ì maakɛ gbɛ̃́piiɛ, ì a pↄkɛaↄ wɛ̃nagwa píi. 10Dii, n pↄkɛaↄ n sáaukpa píi, n yãmanaↄ n tↄbↄ. 11Aa n kpala gawi faai bo, aa n iko gbãa yã'o. 12Aa n yãzↄ̃ↄkɛaↄ da gbɛ̃́ↄnɛ ń n kpala maa gawide yã́o. 13N kpalaá kpala láasaiɛ, ńyↄ̃ↄ dɛ kía ũ wɛ̃̀ píiɛ. Dii náai vĩ a yã́pii musu, a sùuu vĩ ń a pↄkɛaↄ píi. 14Dii ì gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lɛ́lɛↄ kṹ, ì gbɛ̃́ pↄ́ taasi tↄ̃̀máↄ fɛlɛ. 15Pↄ́pii wɛ́ dↄnzi, ni blɛ kpámá a gↄↄwa. 16Ni ↄ poonɛ́, pↄ́ mↄ́má, ni pↄ́ bɛ̃́ɛ píi pↄeã bↄↄlɛkɛɛ̀. 17Dii kɛkɛáↄ maa píi, a gbɛ̃kɛ vĩ a yã́pii kɛa guu. 18Dii kãi ń a sìsinaↄ píi, gbɛ̃́ pↄ́ aaì aà sísi ń sĩanaoↄ. 19Ì a vĩakɛnaↄ pↄeã bↄↄlɛnɛ́, ì ń wiilɛa ma, i ń suaba. 20Dii ì gbɛ̃́ pↄ́ yeaziↄ dↄ̃́a píi, ãma a vãikɛnaↄ míↄnzↄ̃ɛ. 21Dii táasilɛa aↄ dↄ ma lɛ́uɛ. Pↄ́pii aaↄ aà tↄbↄgↄↄ píi, asa a kua adoaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\