Soũↄ 146

1Àleluya! Mapi, má Dii táasilɛ, 2máↄ Dii táasilɛ e ma wɛ̃ni lɛ́uɛ, máↄ lɛsi ma Luaɛ ma kua lɛ́uɛ. 3Ásu sↄ̃kpalɛ gbãadeↄzio, gbɛ̃suabaa ku gbɛ̃nazĩna kĩ́io. 4Tó an wea làa, aaì ɛa gɛ̃ tíuɛ, zĩbeezĩ yã́ pↄ́ aalɛ yá ì midɛ. 5Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ Yakↄbu Lua mɛ́ aà dↄnlɛde ũ ũ, aà wɛ́ ìↄ dↄ Dii a Luazi. 6Ɔ̃mɛ musu ń zĩ́lɛo kɛ̀, ísia ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ píi. 7Ì yãnakpa gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ gbãamↄnɛ́ↄwa, ì blɛ kpa nↄandɛnaↄwa. Dii ì babↄ gbɛ̃́ pↄ́ yeelɛaↄwa, 8Dii ì vĩ̀aↄ wɛ́ wɛ̃nɛ́, Dii ì gbɛ̃́ pↄ́ taasi tↄ̃̀máↄ fɛlɛ, Dii ìↄ ye gbɛ̃maaↄzi. 9Dii ì bↄ̀mↄↄ gwa, ì ↄda gyaaↄ ń tonɛↄwa, ↄ̃ ì zɛ́ kaaũ gbɛ̃vãiↄnɛ. 10Dii ìↄ kible gↄↄpiiɛ. Siↄnadeↄ, á Lua ìↄ ku e á buiwaɛ. Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\