Soũↄ 147

1Àleluya! Lɛsia wá Luaɛ maa mɛ́ a na, à kũ̀ wà aà táasilɛɛ. 2Dii lɛ́ Yelusalɛũ fɛlɛ lↄ, à Isaili zĩ̀zↄↄ nàaa lɛ́ suńnↄ. 3Ì gbɛ̃́ pↄ́ an pↄ yàↄ nↄ̀sɛ níninɛ́, ì nísidↄↄ ń gu'ĩaↄwa. 4Ì saanaↄ nao, a ń baade dↄ̃ ń a tↄ́o. 5Wá Dii zↄ̃ↄ, a iko vĩ maamaaɛ, aà ↄ̃nↄ lɛ́ vĩo. 6Dii ì zĩabusanaↄ gba gbãa, ↄ̃ ì ↄtↄ̃ vãikɛnaↄwa e zĩ́lɛ. 7À lɛsi Diiɛ ń aà sáaukpaao, à wá Lua táasilɛ ń mↄↄnao. 8Ì to lou sisi, ì tↄↄlɛ gba lou, ì to sɛ̃ bↄlɛ sĩ̀sĩa. 9Ì blɛ kpa nↄ̀bↄↄwa ń gbagbaa nɛ́ↄ, tó aalɛ wiipɛ. 10I kɛ sↄ̃́ gbãaↄ mɛ́ ì kaaàguo, i kɛ gↄ̃sagbãakɛ mɛ́ ì kɛɛ̀o. 11Gbɛ̃́ pↄ́ aa aà vĩa vĩↄ mɛ́ ì kaaàgu, gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄ aà gbɛ̃kɛipiↄ. 12Yelusalɛũdeↄ, à Dii tↄbↄ, Siↄnadeↄ, à á Lua táasilɛ. 13Asa ì báaadaáguɛ, ì á wɛ̃́lɛ bↄlɛ gbã́aↄ gba gbãa. 14Ì á gba aafia e á bùsu lɛ́ lɛ́u, ì pↄbui maa kpáwá à kã́. 15Ì yã'o kpã́sã tↄↄlɛ, aà yã́ ì ká ń bao. 16Ì nɛɛzi kwɛ púuu lán sãkãwa, ì to fíi kpá lán túfuwa. 17Ì lougbɛ fã́ɛ lán gbɛ̀kↄsↄwa. Dé mɛ́ a fↄ̃ zɛ a ĩ́anaii? 18Ì yã'o kpã́sã, ↄ̃ lougbɛpi ì yↄ́, ì ĩ́ana gbaɛ, a í ì bàalɛ. 19Ì to Yakↄbu buiↄ a yã́ dↄ̃, ì ikoyã pↄ́ á dìlɛↄ da Isailiↄnɛ. 20I bee kɛ buipãleↄnɛo, aa aà yãdilɛaↄ dↄ̃o. Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\