Soũↄ 148

1Àleluya! À Dii táasilɛ aà bɛdeↄ! À aà táasilɛ za musu! 2À aà táasilɛ aà malaikaↄ píi! À aà táasilɛ aà ìwaↄ píi! 3À aà táasilɛ ĩatɛ̃ ń mↄvuao! À aà táasilɛ saan'inaↄ píi! 4Bàluma kpɛle pↄ́ↄ ń í pↄ́ kú luabɛpuanaaↄ, à aà táasilɛ. 5Aa Dii tↄbↄ, asa ↄ̃mɛ yã'ò, ↄ̃ aa kɛ̀. 6À ń pɛpɛ ń pɛ́pɛkĩi, aaↄ ku we gↄↄpii, à kↄↄ dànɛ́, aa fↄ̃ vĩao. 7Pↄ́ pↄ́ kú tↄↄlɛↄ, à Dii táasilɛ, ń kpↄ̀ gbɛ̃̀nɛↄ ń ísia í títiuↄ 8ń loupilɛao ń lousisiao ń lou'io ń a gbɛo ń zàa'ĩana pↄ́ ì misiilɛ aà yã́ɛo 9ń gbɛ̀sĩsĩↄ ń sĩ̀sĩↄnaↄ píi ń lí nɛ'inaↄ ń sɛdɛ líↄ píi 10ń sɛ̃̀anↄbↄↄ ń pↄtuoↄ píi ń pↄ́taa'onkuawaↄ ń bãↄ 11ń dṹnia kíaↄ ń buiↄ píi ń kíaↄ ń bùsu gbãadeↄ píi 12ń ɛ̀waasoↄ ń wɛ̃́ndiaↄ píi ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń nɛ́fɛ̃nɛnaↄ. 13À Dii tↄbↄ, asa aà tↄ́ mɛ́ dɛńla, aà zↄ̃ↄkɛ dɛ musu ń zĩ́lɛo pↄ́a. 14À kía gbãade kpà a gbɛ̃́ↄnɛ gbɛ̃́ pↄ́ Isailiↄ ì aà táasilɛ ũ, aà yãmana pↄ́ kãiaànↄpiↄ. Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\