Soũↄ 149

1Àleluya! À lɛ̀ dafu sí Diiɛ aà yãmanaↄ! À aà táasilɛ balu guu! 2Isailiↄ, à vĩ àↄ kɛ̃aa á Kɛna yã́ musu. Siↄnadeↄ, à pↄnakɛ ń á kíao. 3À ↄ̃wã à aà tↄbↄ, à aà táasilɛ ń mↄↄnao ń gã̀ao. 4Asa Dii gbɛ̃́ↄ yã́ ì kaaàguɛ, ì zĩabusanaↄ kpɛla à ń suaba. 5Dii yãmanaↄ kúkuakɛ ń gawipiu, an gula aↄ dↄ ń lii musu. 6Lua táasilɛa aↄ dↄ ń lɛ́u, fɛ̃nda lɛ́ pla aↄ naa ń ↄzĩ, 7aa tↄsiò buiↄwa, aai bùsu píi gbɛ̃́ↄ wɛtãò, 8aai ń kíaↄ yeye ń mↄdaonaↄ, aai galakpa ń kíabuiↄnɛ, 9aai sɛ́ńnↄ lá Lua yãdàńlawa. Dii yãmanaↄ tↄbↄ a guu. Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\