Soũↄ 15

1Dii, dé mɛ́ zɛ́ vĩ à gɛ̃ n uai? Dé mɛ́ a fↄ̃ àↄ ku n gbɛ̀sĩsĩ musui? 2Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ ku tàaesai, mɛ́ ì yãkɛ a zɛ́wa, mɛ́ ì sĩana o ń nↄ̀sɛmɛndoo. 3Ìli yãdↄ gbɛ̃ewao, ìli tàaekɛ a gbɛ̃́deeɛo, ìli a gbɛ̃do sↄ̃́sↄ̃o. 4Ì saka luayãdansaiↄgu, ì luayãmanaↄ kpɛla. Ìli a lɛgbɛ̃a lilɛo, baa tó à kɛ̀ɛ̀ zĩ'ũ. 5Ìli ↄ̃a sɛ̃anɛ́ à a igbào, ìli bↄ gbɛ̃́ pↄ́ a yã́ kú kpɛ ↄsãsãa yã́io. Gbɛ̃́ pↄ́ ì kɛ màa a kpagua bauo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\