Soũↄ 150

1Àleluya! À Lua táasilɛ aà kúkĩi, à aà táasilɛ bàluma zↄ̃ↄ guu. 2À aà táasilɛ aà gↄ̃sakɛ yã́i, à aà táasilɛ aà zↄ̃ↄ dɛńla yã́i. 3À aà táasilɛ ń kuupɛao, à aà táasilɛ ń mↄↄnao ń domao. 4À aà táasilɛ ń gã̀ao ń ↄ̃wãao, à aà táasilɛ ń goeo ń kulɛo. 5À aà táasilɛ ń sɛ̃́sɛ̃napaao, à aà táasilɛ ń sɛ̃́sɛ̃n'ↄ gbãao. 6Pↄ́ bɛ̃́ɛ píi, à Dii táasilɛ! Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\