Soũↄ 17

1Dii, ma yãma, asa ma yã́ naɛ, swãdↄ ma wiilɛai, ma wabikɛa ma, asa málɛ kɛ ń mↄafilioo. 2N kĩ́i má yã́ na eu, n wɛ́ lɛ́ yã́ pↄ́ zɛ́ vĩ e sã́asã. 3N ma sↄ̃ gwà, n wɛ́tɛmazi gwã́, n ma tàasikà, ni yãe eao, asa ma zɛò ma lɛ́ a ma kalikɛ̃o. 4Mili tɛ́ gbɛ̃nazĩna yãkɛaↄzio, mili gbɛ̃́ pãsĩↄ ↄlɛsɛo. 5Ma bɛ n zɛ́u súsu, mi pãalɛ n yã́ɛo. 6Málɛ lɛzunzi, asa ńyↄ̃ wea. Lua, swã́sɛ ma wabikɛai. 7Ǹ n gbɛ̃kɛ bↄnsaɛ kɛmɛɛ, gbɛ̃́ pↄ́ nànziↄ bↄ ń ibɛɛↄ ↄzĩ. 8Laaidↄa lá ń wɛ́bɛsianawa, ní ma sↄlↄ n kúlukulunau. 9Ma si gbɛ̃vãi pↄ́ aaì ĩadaaↄwa, ma ibɛɛ pↄ́ liaamazipiↄ. 10Aali gbɛ̃e wɛgwao, an lɛ́ ì yↄ̃̀ↄ yã'o. 11Aa pɛ̀lɛmazi aa lìamazi, aa wɛbìia kɛ́ aa e ma pã́lɛ zĩ́lɛ. 12Aa ye ma taitai lán nↄ̀ↄmusu nↄandɛnawa, lán nↄ̀ↄkusi pↄ́ naalɛa gusaɛnawa. 13Dii, fɛlɛ dańlɛ, ní ń kwɛ́, ma si gbɛ̃vãipiↄwa ń n fɛ̃ndao, 14ma bↄ gbɛ̃́piↄ ↄzĩ ń n gbãao. An baa ku dṹniaɛ bee guu, an àizɛɛ ìↄ dińzi, an nɛ́ↄ ì kã́, aaì pↄ́ pↄ́ fɛ̃̀ↄ kálɛ ń nɛ́piↄnɛ. 15Má wɛsinlɛ ma nↄ̀sɛmaa yã́i, tó ma n e ma vugↄↄ, bee a mↄa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\