Soũↄ 19

1Davidi lɛ. 2Musu ì Lua gawi bↄ gupuau, bàluma pↄ́ↄ ì aà zĩ ↄlↄnɛ́. 3Ìↄ yãdanɛ́ lá gu lɛ́ dↄ, ì dↄ̃a kpámá gwã́ ń gwã́o. 4Ìli yã'oo, aà yã'oa bui kuo, wìli a kĩ́a mao. 5Aà lↄↄ ì gɛ́ dṹnia guu píi, aà yã'oa ì gɛ́ e tↄↄlɛ lɛ́wa. Lua kpɛdↄ̀ ĩatɛ̃ɛ we, 6ì bↄ kpɛ́u à bilɛ lán nↄsɛnawa, ì fɛlɛ ń táo ń pↄnao lán nɛgↄ̃nawa. 7Ì fɛlɛ luabɛ lɛ́la, ì pãa gɛ́ e a lɛ́le, pↄe líↄ ulɛa a pusuio. 8Dii ikoyã paɛa, ì ń nↄ̀sɛ níninɛ́. Dii yã́ náai vĩ, ì lɛda ↄ̃nↄsaideↄwa. 9Dii ì ↄtonadↄnɛ́ súsu, ì ń pↄ kɛ na. Dii yãdilɛaↄ gbãsĩ vĩo, ì ń oa weenɛ́. 10Misiilɛa Diiɛ zɛ́pi wɛbↄa, waↄ tɛi gↄↄpii, Dii yã́kpalɛkɛa sĩana vĩ, yã́pi ìↄ maa wásawasa. 11Aà yãmaa dɛ vuaa, baa vua maa, a na dɛ zↄ́'ia, baa zↄ́ bùsu. 12Ni lɛda mapi n zↄ̀blenawa, gbɛ̃́ pↄ́ n yã́ kũa ài ìↄ zↄ̃ↄ. 13Dé mɛ́ a fↄ̃ yã́ pↄ́ álɛ zãwàↄ dↄ̃i? Sùuukɛmanↄ ń ma tàae pↄ́ ulɛaↄ. 14Ńsu to mapi n zↄ̀blena dↄ́ɛnnↄo, duuna su gbãableao, míↄ kú wásawasa tàae zↄ̃ↄ sai. 15To yã́ pↄ́ lɛ́ bↄ ma lɛ́u ń làasoo pↄ́ kú ma sↄ̃uo kangu Dii, ma gbɛsi, ma Suabana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\