Soũↄ 2

1Bↄ́yãi bui ń buio lɛ́ zↄakai? Àkɛa wàlɛ lɛ́ pã kpaaĩi? 2Dṹnia kíaↄ lɛ́ zĩ̀ sↄukɛ, kpalablenaↄ lɛ́ kãaa Dii ń Kía pↄ́ a kpàozi. 3Aalɛ mɛ: Wà ń mↄdaonaↄ kɛ̃́kɛ̃, wà ń ba polowá. 4Dii lɛ́ ń àlafiikɛ, zↄ̃lɛa musu àlɛ ń yáalↄ. 5A palamá ń pↄfɛ̃o, aà kpɛ̃nɛ ì to vĩa ń kṹ. 6À mɛ̀ a a Kía kpà a gbɛ̀sĩsĩ Siↄna musu. 7Má yã́ pↄ́ Dii dìlɛmɛɛ o à mɛ̀: Ma nɛ́n n ũ, n Maen ma ũ gbã. 8Wabikɛa, mí n gba bui píi, mí dṹnia gola síiↄ̃ kpama n pↄ́ ũ. 9Ńyↄ̃ kiblemá ń mↄ̀ gopanao, ńyↄ̃ ń wíwi lá wì gĩ̀ oo wiwa. 10Kíaↄ, à lɛdamaɛ bee ma, dṹnia kpalablenaↄ, à ↄ̃nↄkũ sa. 11À zↄble Diiɛ ń vĩakɛaɛ̀o, à kúlɛ bùsu sɛɛ̀ ń lualuao, 12kɛ́ aà pↄ su fɛ̃́ázi à gaga zɛ́uo, asa aà pↄ ì pa kã́ndoɛ. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ nàaàzi ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\