Soũↄ 20

1Davidi lɛ. 2Dii sinnↄ n yeelɛa guu, Yakↄbu buiↄ Lua n sɛ lɛsĩ. 3Kua za aà kúkĩi a n suaba, kua za Siↄna a dↄnlɛ. 4Aà n sa'oa píi sí, n sa'obↄↄ i dↄaàgu. 5Aà pↄ́ pↄ́ n pↄ gbà kpama, aà to ǹ yã́ pↄ́ ńlɛ yá le, 6wí gulakɛ zĩ pↄ́ ń blè yã́ musu, wí dàlapoo da ń wá Lua tↄ́o. Dii wabi pↄ́ ń kɛ̀ sinnↄ píi. 7Má dↄ̃̀ sa Dii ì kía pↄ́ a kpà suaba, ì siaànↄ za a bɛ pↄ́ a kua adoau, i to aà zĩble ń a gã̀sa gbãao. 8Gbɛ̃eↄ ì zĩkasↄ̃goↄ náaikɛ, gbɛ̃eↄ ì sↄ̃́ↄ náaikɛ, wápiↄ sↄ̃, Dii wá Lua náai wi kɛ. 9Ampiↄ, aa kúlɛ aa lɛ́lɛ, wápiↄ sↄ̃ wáↄ zɛa gíũgiũɛ. 10Dii, to kí zĩble, tó wa lɛzùnzi, síwanↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\