Soũↄ 21

1Davidi lɛ. 2Dii, kí lɛ́ pↄnakɛ ń n gbãao, aà pↄ na maamaa kɛ́ ń tò à zĩblè. 3N pↄ́ pↄ́ aà pↄ gbà kpàwà, ni gí aà wabikɛa síiaànↄo. 4N danlɛ kɛ̀ɛ̀ ń ɛ̀fãai zↄ̃ↄo, n vua fùa kpàɛ̀. 5À wɛ̃ni gbɛ̀ama, ↄ̃ ń kpàwà, ń tò a ku e gↄↄpii. 6Aà gawi zↄ̃ↄ kɛ́ ń tò à zĩblè, n gawi ń zↄ̃ↄkɛo kpàwà. 7Niↄ báaadaaàgu gↄↄpii, n kuaaànↄ tò aà pↄ kɛ̀na. 8Asa kí Dii náai vĩ, kua Musude gbɛ̃kɛu a kpaguao. 9Ńyↄ̃ ↄdiɛ n ibɛɛↄwa, ńyↄ̃ n wɛ̀lɛↄ kṹ ń n ↄplaao. 10Ńyↄ̃ ń kɛ mua yàa ũ n mↄgↄↄ, Dii a ń míↄnzↄ̃ a pↄfɛ̃gↄↄ, i to tɛ́kũmá. 11Ńyↄ̃ ń nɛ́ↄ midɛ dṹnia guu, ní ń buiↄ kɛ̃ gbɛ̃nazĩnaↄwa. 12Baa tó aa lɛkpàaĩnzi, an pↄeã a fↄ̃ zĩkɛo. 13Ńyↄ̃ ka dↄdↄ ń wɛ́wa, ńyↄ̃ to aa kpɛkpa. 14N gbãa guu, Dii, ǹ nzĩa kã́fĩ, wí lɛsi wà n gↄ̃sakɛ táasilɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\