Soũↄ 22

1Davidi lɛ. 2Ma Lua, ma Lua, bↄ́yãi n ma to wei? Ma wiilɛ̀, àkɛa ńlɛ mↄ́ ma suabaio ni? 3Ma Lua, ma lɛzùnzi fãanɛ, ni weao, ma wiilɛ̀ma gwãasĩna, ↄ̃ ń nílɛ. 4N kua adoa, ń zↄ̃lɛa báawa, ↄ̃ Isailiↄ ì ń táasilɛ. 5Ḿmɛ wá deziↄ n náaikɛ̀, aa n náaikɛ̀ ↄ̃ n ń mìsi. 6Aa lɛzùnzi ↄ̃ aa bↄkĩi è, aa n náaikɛ̀ ↄ̃ wí i ń kṹo. 7Kↄ̀ↄtɛ̃n ma ũ, gbɛ̃nazĩnan ma ũo, wàlɛ ma sↄ̃sↄ̃, wàlɛ sakamagu. 8Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ma gwaↄ lɛ́ ma yáalↄ, aalɛ lɛsuikɛa, aalɛ mikɛ déũdeũ aalɛ mɛ: 9Lá àlɛ Dii náaikɛ, aà aà bↄ, tó aà yã́ kàaàguɛ, aà aà misi. 10Ḿmɛ n ma bↄ ma da nↄ̀sɛu, n ma dↄ aà yↄ̃́wa. 11Má na n ↄzĩ za nɛasakpɛuɛ, ń dɛ ma Lua ũ za ma da nↄ̀sɛu. 12Ńsu ǹyↄ̃ kumanↄ zã̀o, asa taasi lɛ́ mɛkpa, mɛ́ gbɛ̃e ku à dↄmalɛo. 13Wa liaamazi dasidasi lán zugaaeↄwa, wa pooamazi lán Basana zuswanaↄwa. 14Wàlɛ lɛdↄdↄa lán nↄ̀ↄmusu ↄↄlↄna pↄ́ aalɛ pↄ́ taitaiↄwa. 15Ma gbãa gɛ̃̀zɛa lán í kↄ́lɛawa, ma guↄ bↄ̀ↄũ píi, ma mɛ yↄ̀ lán zↄsawa. 16Ma kòlo giigàga lán pɛ̃nkasowa, ma lɛ́na nàalɛ ma lɛ́ musu. Wà ma wulɛ lán gɛwa bùsutiu. 17Gbɛ̃́ↄ liaamazi dasidasi lán gbɛ̃ↄwa, gbɛ̃vãipiↄ nↄ̀nↄaamazi, aa ma ↄↄ ń ma gbáↄ fↄ̃̀fↄ̃. 18Má fↄ̃ mà a wáↄ nao píi. Wà wɛbìibii, wàlɛ ma gwa, 19wàlɛ ma pↄkasaↄ kpaalɛ, wàlɛ tɛ́lɛpa ma ulatao yã́ musu. 20Dii, ńsu ǹyↄ̃ kumanↄ zã̀o, ḿmɛ ń ma gbãa ũ, mↄ dↄmalɛ kpakpa, 21ma bↄ an fɛ̃nda lɛ́zĩ, ma wɛ̃ni si gbɛ̃piↄ swaawa, 22ma bↄ nↄ̀ↄmusupiↄ lɛ́zĩ, ma si zùsɛ̃lɛpiↄ kↄ́bawa, 23mí n tↄbↄ ma gbɛ̃́ↄnɛ, mí n táasilɛ kↄ̃kãaa guu. 24Á Dii vĩakɛnaↄ, à aà táasilɛ, á Yakↄbu buiↄ, à aà tↄbↄ, á Isailiↄ, à misiilɛɛ̀. 25Asa i saka taasideguo, i aà wɛ̃nadekɛ yaboo, i mikpɛdↄɛ̀o, à swãkpà aà wiilɛai. 26Má n táasilɛ balu guu, má lɛ́ pↄ́ má kɛ̀ma fĩabo n vĩakɛnaↄ wáa. 27Taasideↄ pↄble aa kã́, Dii kĩ́i wɛ̀ɛlɛnaↄ aa aà táasilɛ, aaiↄ ku gↄↄpii. 28Dṹnia bṹu gbɛ̃́ↄ Dii dↄ̃, aai zɛaànↄ, bui pↄ́ kúuↄ kúlɛɛ̀ píi, 29asa kpalableaá Dii yã́ɛ, ì kible bui píiwa. 30Dṹnia gbãadeↄ kúlɛɛ̀ píi, gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ gɛ́kĩiↄ misiilɛɛ̀ píi. 31An buiↄ zↄbleɛ̀, aa Dii yã́ dau siu ziadeↄnɛ, 32aai o gbɛ̃́ pↄ́ wi ń i yãaoↄnɛ lá à yãnakpàmá, asa a kɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\