Soũↄ 23

1Dii mɛ́ ma dãna ũ, pↄe a kɛ̃́sãao. 2Ì ma wúlɛ sɛ̃̀bↄlↄkĩi, ì gɛ́manↄ í kílikili saɛ. 3Ì ma nↄ̀sɛ nínimɛɛ, ì dↄaamɛɛ zɛ́ maaↄ guu a tↄ́ yã́i. 4Baa tó má bɛ gusisi pãsĩu, má vãi vĩakɛo, asa ń kumanↄ, n sↄ̃na ń n goo ì ma gba sↄ̃. 5Ni blɛ kálɛ ma aɛ ma ibɛɛↄ wáa, ni nísidↄↄ ma miwa, ni íka ma toona pai yɛlɛlɛ. 6Nama ń gbɛ̃kɛo aↄ kumanↄ gↄↄpiiɛ, míↄ ku Dii ua e ma wɛ̃ni lɛ́u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\