Soũↄ 24

1Tↄↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ kuwàↄá Dii pↄ́ɛ, dṹnia ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ píi. 2À tↄↄlɛ zĩ́napɛ̀lɛ ísiau, a kàlɛ ń swaↄ. 3Dé mɛ́ zɛ́ vĩ à dɛdɛ Dii sĩ̀sĩwai? Dé mɛ́ a fↄ̃ gɛ̃ aà uai? 4Gbɛ̃́ pↄ́ tàae vĩo mɛ́ aà nↄ̀sɛ pua, mɛ́ ìli zɛ ń tã́aↄo, mɛ́ ìli lɛgbɛ̃ ń mↄafilioo. 5Dii a báaada adegu, Lua aà Suabana a to yã́ bↄaànↄ na. 6Màa a dɛ ń aà kĩ́i wɛ̀ɛlɛnaↄ, Yakↄbu buiↄ Lua aɛyanapiↄ. 7À bĩ́ibↄlɛↄ wɛ̃wɛ̃, à gbà ziↄ wɛ̃wɛ̃, í tó Kía gawide gɛ̃. 8Dé mɛ́ Kía gawidepi ũi? Dii nɛgↄ̃n gbãaɛ, Dii zĩ̀kan gbãaɛ. 9À bĩ́ibↄlɛↄ wɛ̃wɛ̃, à gbà ziↄ wɛ̃wɛ̃, í tó Kía gawide gɛ̃. 10Dé mɛ́ Kía gawidepi ũi? Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ Kía gawidepi ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\