Soũↄ 25

1Dii, ma azĩa kpàmaɛ, 2ma Lua, málɛ n náaikɛ. Ńsu to wí ma kũo, ńsu to ma ibɛɛↄ tidↄmalao. 3Wí a gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄnziↄ kũo, sema gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ n kpɛ pãↄ. 4Dii, ǹ n zɛ́ ↄlↄmɛɛ, ní n yã́ dadamɛɛ. 5Gɛmanↄ n sĩanau, ní dadamɛɛ, asa Lua ma Suabanan n ũ, ma wɛ́ ìↄ dↄnziɛ gↄↄpii. 6N sùuu ń n gbɛ̃kɛo aↄ dↄngu, asa ń vĩ za káauɛ, Dii. 7Ńsu tàae pↄ́ má kɛ̀ↄ yãdao ge duuna pↄ́ má kɛ̀ ma ɛ̀waasogↄↄ. Ma yã́ àↄ dↄngu gbɛ̃kɛ guu, kɛ́ ń maa yã́i, Dii. 8Dii maa, ì yãkɛ a zɛ́wa, bee yã́i ì a yãdada duunkɛnaↄnɛ. 9Ì zĩabusanaↄ da a zɛ́wa, ì yãmaa dadanɛ́. 10Dii ìↄ gbɛ̃kɛ ń náaio vĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń a bàakuańnↄ yã́o. 11Baa kɛ́ ma duuna zↄ̃ↄ Dii, sùuukɛmanↄ n tↄ́ yã́i. 12Dé mɛ́ Dii vĩa vĩi? Dii ì ade da zɛ́ pↄ́ dɛ aà sɛwa. 13Ade aↄ ku nama guu, aà buiↄ mɛ́ aa gↄ̃ ń bùsu vĩ. 14Dii gbɛ̃kɛ vĩ ń a vĩakɛnaↄ, ì to aaↄ a bàakuańnↄ yã́ dↄ̃. 15Ma wɛ́ ìↄ pɛ Diiwa gↄↄpii, asa ↄ̃mɛ ì ma gbá bↄ bau. 16Ma wɛ́ gwa, wɛ̃nadↄ̃mɛɛ, asa má kú mado ń taasio. 17Ma yã'ↄ̃maↄ kↄ̃̀ ma nↄ̀sɛ guu, ma bↄ ma wɛ́tɛ̃api guu. 18Ma taasi ń ma pↄsiao gwa, ní ma duuna woloa píi. 19Gwa lá ma ibɛɛↄ lìgua, aa zamagu pãsĩpãsĩ. 20Ma wɛ̃ni dↄ̃́a, ní ma misi, ńsu to wí ma kũo, asa ma nanziɛ. 21To sĩana ń kua maao àↄ ma dↄ̃́a, asa ma wɛ́ ìↄ dↄnziɛ. 22Lua, Isailiↄ bↄ ń taasikɛaↄu píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\