Soũↄ 26

1Yã́ na kpaa Dii, asa ma yãkɛ̀ a zɛ́wa, ma n náaikɛ̀ seasai. 2Ma lɛ ǹ ma gwa Dii, ní ma nↄ̀sɛ ń ma làasooↄ gwa. 3N gbɛ̃kɛ ìↄ dↄaamɛɛ, mi zĩkɛ n sĩanawa. 4Mili zↄ̃lɛ ń ɛɛdeↄo, mili bɛbɛ ń mↄafilideↄo. 5Má za duunkɛnaↄ kãaaau, mili zↄ̃lɛ ń gbɛ̃vãiↄo. 6Ma a ↄ pìpi tàaesai seela ũ, málɛ lia n gbagbakĩizi, Dii, 7kɛ́ mà e n sáaukpa lɛsia guu, mí n yãbↄnsaɛↄ kpàwakɛ. 8Dii, má ye n kpɛ́ pↄ́ niↄ kuuzi, gu pↄ́ n gawi ì pilau. 9Ńsu ǹ ma naaa ń duunkɛnaↄo, ńsu ǹ ma baa daaa ń gbɛ̃dɛnaↄo. 10Vãi làasoo mɛ́ ìↄ dↄaanɛ́, an ↄ ìↄ pai ń gbagusaɛↄ. 11Mapi sↄ̃ mi yãkɛ a zɛ́wa, wɛ̃nadↄ̃mɛɛ ní ma suaba. 12Ma zɛkĩi è gumaau, má Dii sáaukpa balu guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\