Soũↄ 27

1Dii mɛ́ ma gupua ũ, ma Suabana ũ, dé má vĩakɛɛ̀i? Dii mɛ́ ma ulɛkĩi ũ, dé vĩa mɛ́ a ma kṹi? 2Tó gbɛ̃vãiↄ sìmazi ma taitaia yã́i, ge tó ma ibɛɛↄ ń ma wɛ̀lɛↄ ã̀naa, aa gɛ̃mbↄlɛ aa lɛ́lɛ. 3Baa tó zĩgↄ̃ↄ koezↄ̃̀mazi, ma sↄ̃ a vĩo. Baa tó gbɛ̃́ↄ fɛ̀lɛa ń zĩo, ma sↄ̃ aↄ dilɛaɛ. 4Yã́ mɛ̀ndo málɛ a wabikɛ Diiwa, yã́pi málɛ wɛɛlɛ maamaa. Má ye màↄ ku Dii ua e ma gↄↄ lɛ́waɛ, kɛ́ màↄ aà aɛya aà kpɛ́u we, mí wɛ́pɛ aà kɛfɛnkɛwa. 5A ma ulɛ a kpɛ́u taasikɛgↄↄ, a ma gwa a zwã̀akpɛu, i ma zɛ gbɛ musu aafia. 6Ma mi a fu ma ibɛɛ pↄ́ liaamaziↄla, mí sa'o Dii ua ń gulakɛao, mí lɛsi mà aà táasilɛ. 7Tó ma lɛzùnzi Dii, wea. Ma wɛ̃nagwa ní ma yãma. 8Ma nↄ̀sɛ lɛ́ lɛdaa mà n aɛya, Dii, málɛ n aɛya. 9Ńsu mikpɛdↄ mapi n zↄ̀blenaɛo, ńsu bↄ ma kpɛ ń pↄfɛ̃oo. Ma Dↄnlɛden n ũ, ńsu ma vũaao, Lua ma Suabana, ńsu ma to weo. 10Tó ma de ń ma dao pãkpàmazi, Dii a ↄliamazi. 11Dii, ma da n zɛ́wa, dↄaamɛɛ zɛ́ súsu guu ma kpàkpanaↄ yã́i. 12Ńsu to ma ibɛɛↄ ń pↄeã kɛao, asa seelade ɛgɛnaↄ lɛ́ yãdↄa, mɛ́ gbɛ̃́ pãsĩↄ lɛ́ pↄbↄ ń níu. 13Má yã́ɛ bee náai vĩ kɛ́ má e: Dii a maakɛmɛɛ dṹniaɛ bee guu. 14Wɛdↄ Diizi. Zɛ gbãa, ní sↄ̃dilɛ. Wɛdↄ Diizi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\