Soũↄ 28

1Dii ma gbɛsi, málɛ lɛzunzi, ńsu ǹyↄ̃ swã́ kákamɛɛo. Tó ń nílɛ, má gↄ̃ lán gbɛ̃́ pↄ́ aa sì bɛdauↄwaɛ. 2Málɛ wɛ̃na wii lɛma, swã́sɛmazi, málɛ ma ↄ sɛ n kúkĩi oi. 3Ńsu ma gálɛ ń gbɛ̃́ bɛ̃̀ɛↄ ge vãikɛnaↄ sãnuo. Aaì yã́ na o ń gbɛ̃́deeɛ, ãma an zaa gbɛ̃́ↄu kɛ̀ zài. 4Kɛnɛ́ ń yãkɛa ń ń vãikɛaowa, fĩabonɛ́ ń dàawa, a gbɛ i wí ń musu. 5Aali Dii yãkɛa ń aà zĩkɛao yãdao, a ń fuangba, a ń zɛdↄo. 6Ma Dii sáaukpà, asa à swãsɛ̀ ma wɛ̃na wiilɛai. 7Dii mɛ́ ma gbãa ń ma sɛ̀ngbaoo ũ, má aà náai vĩ ma sↄ̃u. Ì dↄmalɛ, ma nↄ̀sɛ ì yáalↄ, mi aà sáaukpa ń lɛsiao. 8Dii mɛ́ a gbɛ̃́ↄ gbãa ũ, a dɛ ulɛkĩi ũ kía pↄ́ a kpàɛ, ì aà suaba. 9Ǹ n gbɛ̃́ↄ suaba, ní báaadańgu. Ǹ ń dã́dã, níↄ ń kũa gↄↄpii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\