Soũↄ 29

1Malaikaↄ, à Dii tↄbↄ, à gawi ń gbãao dↄ̃ Diiɛ. 2À Dii tↄbↄ, à kúlɛ Diiɛ ń lousisi'ulaↄ daa. 3Dii lↄↄ kú lousisia kpɛ, Dii gawide ì to lou pũna, Dii ku lousisia musu. 4Dii lↄↄ gbãa dↄ, Dii lↄↄ gawi vĩ. 5Dii lↄↄ ì sɛdɛ líↄ paa, Dii ì Libã bùsu sɛdɛ líↄ paa. 6Ì to Libã gbɛ̀sĩsĩↄ vĩvĩ lán zunɛwa, ì to Ɛɛmↄ gbɛ vĩvĩ lán gáaenawa. 7Dii lↄↄ ì bↄ ń loupilɛaↄ. 8Dii lↄↄ ì gbáa dee, Dii ì Kadɛsi guwaiwai dee. 9Dii lↄↄ ì líↄ zĩa, ì líkpɛ puakũ, gbɛ̃́ pↄ́ kú aà uaↄ i oɛ̀, Gawideɛ. 10Dii ku í pↄ́ daa dṹniaa musu, Dii ìↄ zↄ̃lɛa Kía ũ gↄↄpii. 11Dii ì a gbɛ̃́ↄ gba gbãa, Dii ì báaadańgu aaↄ aafia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\