Soũↄ 3

1Lɛ pↄ́ Davidi dà gↄↄ pↄ́ à bàalɛ̀//a nɛ́ Abisaloũɛ. 2Dii, ma wɛ̀lɛↄ diɛ fá, gbɛ̃́ pↄ́ íbɛlɛsɛ̀manↄↄ dasi. 3Wàlɛ ma yã́ o dasi, wàlɛ mɛ Lua a ma suabao. 4Mpi sↄ̃ Dii, ńlɛ ↄliamazi sɛ̀ngbao ũ, ma gawin n ũ, ni to ma mi àↄ daa ía. 5Mi lɛzu Diizi, ì wea za a kpɛ́u gbɛ̀sĩsĩ musu. 6Mi wúlɛ i'o ń a nao, mi vu aafia, asa Dii mɛ́ ma ũ. 7Gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi lɛ́ ma wɛ, kási mili vĩakɛnɛ́o. 8Fɛlɛ Dii, ní ma ibɛɛↄ lɛgbeomble, ma suaba ma Lua, ní gbɛ̃vãipiↄ swaa ɛ́'ɛ. 9Dii mɛ́ ì gbɛ̃́ suaba. Báaada n gbɛ̃́ↄgu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\