Soũↄ 30

1Lɛ pↄ́ Davidi dà Lua kpɛ́ sakɛ̃pↄ ũ. 2Má n kã́fĩ Dii, asa n ma sɛ lɛsĩ, ni to ma ibɛɛↄ tidↄ̀malao. 3Dii ma Lua, ma wiilɛ̀ma, ↄ̃ n ma gbãgbã. 4Dii, n ma si miawa, ni to ma si bɛdauo. 5Dii náaikɛnaↄ, à aà táasilɛ, à aà tↄbↄ, asa a kua adoaɛ. 6Asa aa pↄfɛ̃a lí la ń lao leo, aà ɛ̀fãai mɛ́ ìↄ ku e gbɛ̃́ wɛ̃ni lɛ́u. Ɔ́ↄlↄa ìↄ ku gwã́, ↄ̃ gu ì dↄ ń pↄnao. 7Kɛ́ má kú nama guu, ma mɛ̀: Má kpagua bauo. 8Dii, kɛ́ n ɛ̀fãaikɛ̀mɛɛ, n ma zɛ gíũgiũ lán gbɛsiwa. Kɛ́ n mikpɛdↄ̀mɛɛ, ma gↄ̃ bíli guu. 9Ḿmɛ ma lɛzùnzi Dii, ma kulɛkɛ̀ ma diiɛ ma mɛ̀: 10Bↄ́ ài ma gaa ge ma sia bɛdau vĩi? Ma papa a n tↄbↄe? A n náai kpàwakɛe? 11Ma yãma Dii, wɛ̃nadↄ̃mɛɛ. Dii, ǹyↄ̃ dɛ ma Dↄnlɛde ũ. 12N ma ↄ́ↄlↄa lìlɛ ↄ̃wãa ũ, n ma zwã̀nkasaↄ wòloa, n pↄna dàmɛɛ pↄkasa ũ. 13Máↄ nílɛo, máↄ n táasilɛɛ, Dii ma Lua, máↄ n sáaukpa láasaiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\