Soũↄ 31

1Davidi lɛ. 2Dii, ḿmɛ ma nanzi, ńsuli tó wí ma kũo. Lá ni yãkɛ a zɛ́wa, ma misi. 3Swãdↄmazi, ní ma bↄ kpakpa. Gↄ̃mɛɛ ma misigbɛ ũ, zɛgikĩi pↄ́ a ma suaba ũ. 4Ma gbɛsi ń ma ulɛkĩion n ũ, dↄaamɛɛ, ní gɛ́manↄ n tↄ́ yã́i. 5Ńsu to mà zu ba pↄ́ wa kpàmɛɛuo, asa ma Mìsinan n ũ. 6Ma a wɛ̃ni nànɛ n ↄzĩ, ma bↄ, Dii Lua Sĩande. 7Má za tã́a gbàgbanaↄgu, Dii má aà náai vĩ. 8Má yáalↄ má pↄnakɛ ń n gbɛ̃kɛo, asa n ma gwa ma taasikɛa guu, ń dↄ̃̀manↄ ma yooyea guu. 9Ni ma na ma ibɛɛↄnɛ ń ↄzĩo, n ma gba dɛ̀ɛpookĩi. 10Ma wɛ̃nagwa Dii, asa má yooyeaɛ, pↄsia tò ma wɛ́ gↄ̃̀ sùii, ma pↄ yà, ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpà. 11Pↄsia lɛ́ ma wɛ̃ni mↄsↄ, aaukɛa lɛ́ ma wɛ̃ lao, làasoo tò má yɛ̃̀ɛɛ vĩ lↄo, ma wáↄ kɛ̀ múumuunnↄ. 12Ma gbɛ̃́deeↄ ì sakamagu ma ibɛɛↄ yã́i, ma yã́ ì ma gbɛ̃́ↄ vĩa kũ maamaaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ kpaaũmanↄ gãaɛↄ ì pãalɛmɛɛ. 13Ma yã́ i dↄ gbɛ̃egu lↄo ma gↄ̃ lán gɛwa, ma gↄ̃nɛ́ lán oogboowa. 14Miↄ ma gbɛ̃́ dasiↄ lɛ́ ma pe, vĩa pↄ́ↄ liaamazi. Aaì kãaa aa lɛkpaaĩmazi, aaì lɛdoũkɛ ma wɛ̃nibↄa yã́i. 15Mapi sↄ̃, ḿmɛ má n náai vĩ, Dii, mi mɛ ma Luan n ũ. 16Ma wɛ̃ni ìↄ ku n ↄzĩ gↄↄpiiɛ, ma si ma ibɛɛ pↄ́ lɛ́ ma wɛↄwa. 17Mapi n zↄ̀blenawa wɛ́ gwa, ma suaba n gbɛ̃kɛ yã́i. 18Dii, ńsu to wí ma kũo, asa ma lɛzùnzi. To wí vãikɛnaↄ kṹ, to an lɛ́ àↄ kpaaũa tɛ̃́ɛnau, 19to an lɛ́na ɛɛtonaↄ naalɛ. Aaì dↄ́ɛ ń gbɛ̃maaↄ, aaì sakańgu ń ĩ́andãao. 20Àizɛɛ pↄ́ ń kã̀aa n vĩakɛnaↄnɛ zↄ̃ↄ, ni ɛ̀fãaikɛ gbɛ̃́ pↄ́ nanziↄnɛ gbɛ̃́pii wáa. 21Tó gbɛ̃́ↄ lɛkpàaĩńzi, ni ↄkuńla, tó wàlɛ lɛkpaakɛńnↄ, ni ń ulɛ n guu. 22Ma Dii sáaukpà, asa a yemazi zↄ̃ↄ wɛ̃́lɛ pↄ́ wà koezↄ̃̀i guu. 23Gili gɛ̃̀magu we, ↄ̃ ma mɛ̀: N ma vũaaɛ. Kɛ́ ma suabalɛ zùnzi, n ma wɛ̃na wiilɛa mà. 24Dii yãmanaↄ, àↄ yeaàzi. Dii ì a náaikɛnaↄ dↄ̃́a, ì fĩabo zĩakãfĩnaↄnɛ a lɛ́ gbɛu. 25Á gbɛ̃́ pↄ́ á wɛ́ dↄ Diiziↄ, àↄ gbãa à á sↄ̃dilɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\