Soũↄ 32

1Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ Dii aà tàae wòlowà à aà duuna kɛ̃̀wà ũ. 2Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ Dii lí aà tàae yãda lↄo mɛ́ mↄafili kú aà nↄ̀sɛ guuo ũ. 3Kɛ́ má nílɛ ń ma duunao, ma ibàba, ma wii ìↄ dↄ za kↄↄ e oosi. 4N ↄtↄ̃ↄlɛaa fãanɛ ń gwãasĩnao, ma yɛ̃̀ɛɛ làa lá guantɛ̃na ĩatɛ̃ ma gbɛ̃wa. 5Ɔ̃ ma wenɛ ma duunai, mi a yãvãi ulɛnɛ lↄo. Ma mɛ̀ má a tàaeↄ onɛ Dii, ↄ̃ n ma duuna kɛ̃̀a. 6N náaikɛna wabikɛma a gↄↄwa, tó yã'ĩa lɛ́ mↄ́, a aà le lↄo. 7Ma ulɛkĩin n ũ, ni ma bↄ wɛ́tɛ̃a guu, ni liamazi ǹ ma suaba. 8Dii òmɛɛ à mɛ̀: Má yãdanɛ, mí n da zɛ́ pↄ́ dɛ ǹ sɛwa, má lɛdama, míↄ wɛ́tɛnzi. 9Ńsu ǹyↄ̃ ku làasoosai lán sↄ̃́ ge sↄ̃baonawao. Tó ni ã̀asĩna kánɛ́ ge kpío, aali n dↄ̀ↄ sɛo. 10Yã'ↄ̃ma ì li gbɛ̃vãiↄla, Dii gbɛ̃kɛ ì li aà náaikɛnaↄla. 11Gbɛ̃maaↄ, à pↄnakɛ ń Diio, nↄ̀sɛpuadeↄ, à gulakɛ, í yáalↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\