Soũↄ 33

1À gulakɛ Diiɛ gbɛ̃maaↄ, à kũ̀ nↄ̀sɛpuadeↄ aà táasilɛɛ. 2À Dii tↄbↄ ń domao, à lɛsiɛ̀ ń mↄↄnao. 3À lɛ̀ dafu síɛ̀, à pↄ́ lɛ́ ń dↄ̃ao ń pↄna wiio. 4Asa yã́ pↄ́ Dii ò sĩana vĩ, a náai vĩ a yãkɛa píi guu. 5A ye yãmaai ń yã́zɛdeo, Dii gbɛ̃kɛ dṹnia pà. 6Dii yã'oa mɛ́ musu kɛ̀, aà lɛ́'ĩana mɛ́ musupↄↄ pɛ̀pɛ. 7À ikàlɛ gudoũ, à gↄ̃̀ ísia ũ, à íↄ kã̀aa, à gↄ̃̀ ísi ũ. 8Dṹnia gbɛ̃́pii, à vĩakɛ Diiɛ, gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ píi, à misiilɛɛ̀. 9Asa à yã'ò ↄ̃ dṹnia kɛ̀, à yãdìlɛ ↄ̃ à gↄ̃̀ kálɛa. 10Dii ì lɛ́ pↄ́ buiↄ kpàaĩ gboo, ì kpa bùsudeↄnɛ ń yã́ pↄ́ aalɛ yáo. 11Yã́ pↄ́ Dii zɛ̀ò ìↄ zɛa gíũgiũ, yã́ pↄ́ aà pↄ gbà ìↄ ku gↄↄpii. 12Báaaden bui pↄ́ Dii dɛ ń Lua ũ à ń sɛ́ a pↄ́ ũↄ ũ. 13Za musu Dii ì gugwa zĩ́lɛ, ì gbɛ̃nazĩnaↄ e píi. 14Za aà kúkĩi ì wɛpã gbɛ̃́ pↄ́ kú dṹnia guuↄla píi. 15Aàpi mɛ́ sↄ̃ dↄ̀ baadeɛ, ì wɛsi ń yãkɛaↄlɛ píi. 16Kía lí zĩble a zĩgↄ̃ dasikɛ yã́io, zĩ̀kanae lí bↄ a gↄ̃sakɛ yã́io. 17Sↄ̃́ náaikɛa à ń bↄ ɛɛ vĩ, baa ń a gbãakɛo a fↄ̃ gbɛ̃́ suabao. 18Dii wɛ́ pɛa a vĩakɛnaↄwa, gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄ aà gbɛ̃kɛziↄ. 19A ń bↄ ga lɛ́zĩ, a ń gwa aafia nↄana gↄↄ. 20Wá wɛ́ ìↄ dↄ Diizi, ↄ̃mɛ wá Dↄnlɛde ũ, wá sɛ̀ngbao ũ. 21Asa Dii ↄ̃ wá pↄ ì kɛwà na, wá aà tↄ́ pↄ́ a kua adoa náai vĩ. 22Dii, n gbɛ̃kɛ àↄ kúwanↄ lá wá wɛ́ dↄnziwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\