Soũↄ 34

1Lɛ pↄ́ Davidi dà gↄↄ pↄ́ à azĩa dìlɛ ĩ́ande ũ Abimɛlɛki aɛ, ↄ̃ Abimɛlɛki aà yà, à tà. 2Máↄ Dii sáaukpa gↄↄpiiɛ, míↄ aà táasilɛ lá gu lɛ́ dↄ. 3Máↄ ĩ́anadã Dii yã́ musu, taasideↄ i ma, aai pↄnakɛ. 4À zↄ̃ↄkɛ dↄ̃ Diiɛmanↄ, wí aà tↄbↄ sãnu. 5Ma Dii kĩ́i wɛ̀ɛlɛ ↄ̃ a wèa, à ma bↄ ma sↄ̃̀deedee guu. 6Gbɛ̃́ pↄ́ aà wɛ́ dↄaàzi a yáalↄ, aà gɛɛ a gↄ̃ kpa aà wɛ́i bauo. 7Ma taasidekɛ guu ma lɛzù Diizi, ↄ̃ à ma yãmà à ma bↄ ma yooyea píi guu. 8Dii Malaika ìↄ ku a vĩakɛnaↄ saɛ, ì ń bↄ. 9À iɛ àↄ dↄ̃ lá Dii maa, báaaden gbɛ̃́ pↄ́ nàaàzi ũ. 10Dii gbɛ̃́ↄ, à vĩakɛɛ̀, pↄe lí kɛ̃́sã aà vĩakɛnaↄwao. 11Nↄana ì nↄ̀ↄmusu dɛ, pↄblea ì kɛ̃́sãwà, ãma pↄmaae lí kɛ̃́sã Dii kĩ́i wɛ̀ɛlɛnaↄwao. 12Gbɛ̃́ↄ, à mↄ ma yãma, mí vĩakɛa Diiɛ dadaɛ́. 13Gbɛ̃́ pↄ́ ye a wɛ̃ni àↄ maa, mɛ́ a ye a kua àↄ na, 14aà a lɛ́ fↄ̃́ ń yãvãi oao, asu to ɛɛ bↄ a lɛ́uo. 15Aà mikɛ̃ vãiwa, i maakɛ, aà aafia zɛ́ wɛɛlɛ, iↄ tɛi. 16Dii ìↄ wɛ́tɛ gbɛ̃maaↄzi, ì swã́kpa ń wiilɛai. 17Dii ì mikpɛdↄ vãikɛnaↄnɛ, kɛ́ an yã́ su dↄ gbɛ̃egu lↄo yã́i. 18Tó wà lɛzù Diizi, ì ma, ì ń bↄ ń yooyea píi guu. 19Dii kãi ń gbɛ̃́ pↄ́ an pↄ yàↄ, ì dↄ gbɛ̃́ pↄ́ an kã́ gàↄlɛ. 20Taasi ìↄ gbɛ̃maa le mↄ̀ↄmↄↄ, ãma Dii ì aà bↄ a guu píi. 21Ì aa wáↄ dↄ̃́aɛ̀ píi, ìli ɛ́o, baa mɛ̀ndo. 22Kìsia a gbɛ̃vãiↄ dɛdɛ, yã́ a zↄ̃lɛ gbɛ̃maa ibɛɛↄwa. 23Dii ì a zↄ̀blenaↄ suaba, yã́ a zↄ̃lɛ gbɛ̃́ pↄ́ nàaàziwao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\