Soũↄ 35

1Dii, íbɛlɛsɛ ń ma ibɛɛↄ, zĩka ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ kámanↄↄ. 2Ǹ n sɛ̀ngbao ń n gↄ̃kɛbↄↄ sɛ́lɛ, ní fɛlɛ dↄmalɛ. 3Ǹ n sↄ̃na ń n fɛ̃ndao sɛ dↄ, gɛ da gbɛ̃́ pↄ́ pɛ̀lɛmaziↄlɛ. Omɛɛ ma Suabanan n ũ. 4To gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ma wɛↄ kpɛkpa, wí i ń kṹ. To gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ vãi kpaaĩmanↄↄ fua, mí ń kpɛ e. 5Aaↄ dɛ lán ése ṹa pↄ́ ĩ́ana sɛ̀lɛwa, Dii Malaika i pɛ́lɛńzi. 6An zɛ́ àↄ gusia vĩ ń zãanao, Dii Malaika i ↄzↄ̃ńzi. 7Asa aa ɛyↄ̃̀mɛɛ pãɛ, mi yãe kɛnɛ́o, ↄ̃ aa ba kpàmɛɛ. 8To músi ń le, i kɛnɛ́ zãma ũ. To ba pↄ́ aa kpàmɛɛ ń kṹ, aai lɛ́lɛ ɛ pↄ́ aa yↄ̃̀pi guu. 9Ma pↄ i gbasa kɛ Diiwa na, mí pↄnakɛ kɛ́ à ma suabà yã́i. 10Má o ń nↄ̀sɛmɛndoo, Dii, dé mɛ́ kànwai? Ni taasideↄ si gbãamↄnɛdeↄwa, ni wɛ̃nadeↄ bↄ ń wɛtãnaↄ ↄzĩ. 11Seelade ɛgɛnaↄ ì fɛlɛmanↄ, aaì yã́ pↄ́ má a yã́ dↄ̃o lalaa. 12Aaì maa fĩabomɛɛ ń vãio, ↄ̃ ma gↄ̃ gbɛ̃ando ũ. 13Tó aalɛ gyãkɛ yãa sↄ̃, mi zwã̀nkasa daɛ, mi azĩa kɛ̃́sã ń lɛyeao, mi wabikɛnɛ́ láasai, 14lá aa dɛ ma gbɛ̃na ge ma gbɛ̃́ ũwa. Miↄ bɛ mipɛlɛa ń oosisio, lá ma da málɛ wɛ̃nakɛɛ̀wa. 15Ãma kɛ́ ma gɛ̃mbↄlɛ, aa kã̀aamazi ń pↄnao, aa ma zãmakɛ̀ aa ã̀naa, aa ĩadàa láasai. 16Aa ma àlafiikɛ̀ pãsĩpãsĩ, aa lɛ́sakã̀mazi. 17Dii, ńyↄ̃ↄ ma gwa màa e bↄɛ ni? Nↄ̀ↄmusupiↄ lɛ́ ma taitai, ma símá màↄ ku. 18Má n tↄbↄ balu guu, má n táasilɛ dasi guu. 19Ńsu to ma ibɛɛↄ tidↄmalao, ńsu to gbɛ̃́ pↄ́ zamagu pãↄ ma gwa ń wɛdooo. 20Yã́ na lí bↄ ń lɛ́uo, aaì yãdↄ yãkelesaideↄwa. 21Aaì lɛ́ ɛlɛa aa mɛ: Ɛ̃hɛ̃, ɛ̃hɛ̃, wá wɛ́ mɛ́ è. 22Dii, n wɛsìɛ, ńsu ǹyↄ̃ nílɛao, ma Dii, ńsu ǹyↄ̃ zã̀manↄo. 23Ma Lua, fɛlɛ zɛmanↄ, ma Dii, tó yã́ bↄmanↄ na. 24Ni yãkɛ a zɛ́wa Dii, yãnakpaa, ma Lua, ńsu to aa tidↄmalao. 25Ńsu to aa o ń sↄ̃u wa ma nɛo, ńsu to aa o wa ma mↄ bɛ̃̀ɛo. 26Lá aalɛ pↄnakɛ ma yã'ea musu, to wí ń kṹ, mí ń kpɛ e. Lá aalɛ zↄ̃ↄkɛ blea, widamá, ní ń kpɛbↄ. 27To gbɛ̃́ pↄ́ ma bↄa maa ì kɛnɛ́ naↄ pↄnakɛ, aai wiidↄi. To gbɛ̃́ pↄ́ ma bↄa aafia ì káńguↄ o gↄↄpii, Dii mɛ́ zↄ̃ↄ. 28Mapi sↄ̃ má n náaiyã o, míↄ n táasilɛ gↄↄpii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\