Soũↄ 36

1Dii zↄ̀blena Davidi lɛ. 2Gbɛ̃vãi duuna yã́ dↄ ma sↄ̃wa, aà wɛ́ líↄ Lua wí vĩo, 3asa ìↄ e gbɛ̃maan a ũ, ìli a duuna dↄ̃ à gbasa zauo. 4Ɛɛ ń mↄafilio ku aà lɛ́u, à ↄ̃nↄ ń maakɛao tò. 5Ì yãvãi wàaipa a wúlɛkĩi, ìli gí yãpãsĩio, ì azĩa pɛ́lɛ zɛ́ faasai guu. 6Dii, n gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ kà saanaↄwa, ń náai vĩ maamaa à zↄ̃̀ Luawa. 7N maakɛa zↄ̃ↄ lán gbɛ̀sĩsĩↄwa, n yã́gↄ̃gↄ̃a lɛ́ vĩo lán ísia ɛwa. Dii, ni gbɛ̃nazĩnaↄ ń nↄ̀bↄↄ bↄ píi. 8Lua, n gbɛ̃kɛ bɛɛɛ vĩ fá, gbɛ̃nazĩnaↄ ì sↄlↄ ń kúlukulunau. 9Aaì n ua blɛ níside ble aa kã́, ni n swa'i pↄnade kpámá aa mi. 10Asa ḿmɛ ń wɛ̃ni mi ũ, kua ń gupuau mɛ́ wá wɛ́ kɛ̃̀. 11Ǹyↄ̃ gbɛ̃kɛkɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa n dↄ̃ↄnɛ ǹyↄ̃ gɛ́, gi ǹyↄ̃ nↄ̀sɛpuadeↄ suaba. 12Ńsu to zĩakãfĩnaↄ ↄ̃zↄ̃ao, ńsu to vãikɛnaↄ ↄkɛmɛɛ yàayaao. 13Gwa, mↄafilidepiↄ lɛ̀lɛ, aa gↄ̃̀ kálɛa sↄlↄlↄ, aa fↄ̃ fɛlɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\