Soũↄ 37

1Ńsu to gbɛ̃vãiↄ yã́ n kũ gbãao, ńsu vãikɛnaↄ gwea nidɛo, 2asa aa giigaga gↄ̃̀ↄ lán sɛ̃waɛ, an maa a láa lán sɛ̃la ísiwa. 3Dii náaikɛ, níↄ yãmaakɛ. Zɛ n bùsuu, níↄ inamiu. 4To n pↄ kɛ Diiwa na, i n gba pↄ́ pↄ́ n nↄ̀sɛ yei. 5Zɛ ń Diio, ǹ aà náaikɛ, i yã́ɛ beeↄ kɛnɛ: 6A tó yã́ bↄnnↄ na lán gudↄawa, a to ǹ bↄ maa lán fãanɛwa. 7Lɛ́ kpaaũ Dii aɛ, ní sↄ̃́aaàzi, ńsu to saasɛna yã́ n kũ gbãa gↄↄ pↄ́ aà yã́ lɛ́ bↄlɛiɛo. 8Pↄkũma tó, mikɛ̃ pↄpaawa. Ńsu to yã́ lí n kũ gbãao, ì mↄ́ ń vãikɛaoɛ. 9Asa gbɛ̃vãiↄ midɛ, gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄ Diiziↄ mɛ́ aa gↄ̃ bùsu vĩ. 10À gↄ̃̀ yↄↄ kɛ́ gbɛ̃vãiↄ aaↄ ku lↄo, baa tó n ń wɛɛlɛ, ńyↄ̃ ń eo. 11Zĩabusanaↄ mɛ́ aaↄ bùsu vĩ, aaiↄ pↄnakɛò ń aafia zↄ̃ↄo. 12Gbɛ̃vãi ì vãi kpaaĩ ń gbɛ̃maao, ì lɛ́sakãaàzi. 13Ãma Dii ìↄ aà yáalↄ, asa a dↄ̃ aà gↄↄ a pa. 14Gbɛ̃vãiↄ ì fɛ̃nda wo, aaì ń kakpa sáa, kɛ́ aa e taasideↄ ń wɛ̃nadeↄ kwɛò, aai gbɛ̃́ pↄ́ an yãkɛa maaↄ dɛdɛ. 15An zĩa fɛ̃nda a ń zↄ̃ ń sↄ̃u, wa ń sáↄ ɛ́'ɛnɛ́. 16Yↄↄna pↄ́ gbɛ̃maa vĩ dɛ gbɛ̃vãi dasiↄ àizɛɛa. 17Asa gbɛ̃vãiↄ gbãa a midɛ, ãma Dii ìↄ gbɛ̃maaↄ kũa. 18Dii tàaesaideↄ yã́ dↄ̃, an kpaalɛ ìↄ dɛ ń pↄ́ ũ gↄↄpiiɛ. 19Wí a ń kṹ yãpãsĩgↄↄo, baa tó nↄana kà, aaↄ kãaɛ. 20Ãma gaga a gɛ̃ gbɛ̃vãiↄgu, Dii ibɛɛↄ láa lá sɛ̃̀bↄlↄ ì láawa, aa gɛ̃lɛ lán súɛlɛwa. 21Gbɛ̃vãi ì pↄ́ sɛ̃amá, ìli a fĩaboo, gbɛ̃maa sↄ̃ ì gbada sↄũsↄũ. 22Gbɛ̃́ pↄ́ Dii báaadàńguↄ mɛ́ aa gↄ̃ bùsu vĩ, gbɛ̃́ pↄ́ à lɛkɛ̀nɛ́ↄ sↄ̃ aa midɛ. 23Dii mɛ́ ì zɛmikũ gbɛ̃́ɛ, aà pↄ ìↄ na aà kuawa. 24Baa tó àlɛ lɛlɛ, a lɛ́lɛ sↄlↄlↄo, kɛ́ Dii aà kũa yã́i. 25Ɛ̀waason ma ũ yãa, ↄ̃ ma zikũ̀, mi e Lua gbɛ̃maa vũ̀aa bauo, mi e aà nɛ́ↄ lɛ́ baakɛo. 26Ìↄ gbada gↄↄpii ìↄ pↄ́ sɛ̃anɛ́, aà nɛ́ↄ aaↄ dɛ báaadeↄ ũɛ. 27Mikɛ̃ yãvãiwa, níↄ yãmaakɛ, ní e ǹyↄ̃ ku gↄↄpii. 28Asa Dii ye maakɛai, a a náaikɛnaↄ vũaao. Aaↄ ku aafiaɛ gↄↄpii, gbɛ̃vãiↄ sↄ̃ aa midɛ. 29Gbɛ̃maaↄ mɛ́ aa gↄ̃ bùsu vĩ, aaiↄ ku we gↄↄpii. 30Ɔ̃nↄyã ì bↄ gbɛ̃maa lɛ́u, aà lɛ́ ì yã́zɛde o. 31Aà Lua ikoyã dↄ aà sↄ̃wa, aà gbá lí tii pↄewao. 32Gbɛ̃vãi ì gbɛ̃maa kpákpa kɛ́ à e aà dɛ. 33Dii a gbɛ̃maapi to aà ↄzĩo, a we yã́kpalɛ aà bleo. 34Sↄ̃́a Diizi, níↄ aà yã́ kũa, i n kã́fĩ, ní gↄ̃ bùsu vĩ, ní gbɛ̃vãiↄ midɛa e. 35Ma gbɛ̃vãi gbãadee è yãa, àlɛ ↄta lán lí pↄ́ gu kɛ̀ɛ̀ nawa. 36Kɛ́ tá ma kpa we, a ku we lↄo, ma aà wɛ̀ɛlɛ, mi aà eo. 37Tàaesaide yã́ gwa, wɛ́tɛ gbɛ̃maa yã́i, asa nↄ̀sɛniɛde buiↄ gↄ̃ bui ũ. 38Ãma duunkɛnaↄ bãdɛ sãnusãnu, gbɛ̃vãiↄ bui a midɛ. 39Dii mɛ́ a gbɛ̃maaↄ suaba, aↄ dɛnɛ́ ulɛkĩi ũ taasikɛgↄↄ. 40Dii a dↄńlɛ, i ń bↄ, a ń sí gbɛ̃vãiↄwa, i ń suaba kɛ́ aa nàaàzi yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\