Soũↄ 39

1Davidi lɛ. 2Ma mɛ̀ máↄ azĩa kũa dↄ̃ɛ, má tó ma lɛ́ ma da duunauo. Tó gbɛ̃vãiↄ kumanↄ, má a lɛ́ fↄ̃́. 3Ma lɛ́ kpaaũa, má kú kílikili, mi yãe oo, baa yãmaa, ↄ̃ ma yã'ↄ̃ma ɛ̀a kã̀fĩ. 4Ma sↄ̃ pusu bↄ̀ ma guu, kɛ́ ma làasookɛ̀, ma nↄ̀sɛ tɛ́ bↄ̀, ↄ̃ ma yã'ò ma mɛ̀: 5Dii, to mà a kua lɛ́ dↄ̃, ń ma gↄↄ dasilɛo. To mà dↄ̃ lá ma wɛ̃ni ì gɛ̃zɛa àa. 6N ma wɛ̃ni lɛ́ yↄ̃̀ n ↄtão, ma kua dɛ wɛ́ ń níola n kĩ́io. Gbɛ̃́pii ì gɛ̃zɛa lán ĩ́anawaɛ, 7gbɛ̃nazĩna bɛa ìↄ dɛ lán uenawaɛ. Ì kɛ bã̀abãa ì àizɛɛ kãaa, ãma a dↄ̃ dé a gↄ̃ɛ̀o. 8Lá màaɛ, bↄ́ má wɛ́ aↄ dↄi lↄi? Ḿmɛ ma wɛ́ dↄnzi, Dii. 9Ma tàaeↄ kɛ̃a, ńsu to mìsaideↄ ma àlafiikɛo. 10Ma lɛ́ kpaaũa, mi a lɛ́ wɛ̃aao, asa ḿmɛ n yã́pi kɛ̀. 11Ńsu ma gbɛ̃ lↄo, n ↄgbala lɛ́ ma kãsãn kɛ. 12Ni gbɛ̃́ toto, ni aà wɛtã aà duuna yã́i, ni aà àizɛɛ sóso lán blɛ́wa. Gbɛ̃́pii ì gɛ̃zɛa lán ĩ́anawaɛ. 13Ma wabikɛa si Dii, swã́kpa ma wiilɛai. Ńsu swã́ káka ma ↄ́ↄlↄaɛo, asa n nibↄn ma ũ, má dɛ bↄ̀mↄ ũ lán ma deziↄwaɛ. 14Wɛ́ woa kɛ́ mà e màↄ weea, e màↄ kɛsai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\