Soũↄ 4

1Davidi lɛ. Wì sí ń mↄↄnlɛaoɛ. 2Tó ma n sisi, wea Lua ma zɛnnↄde. Tó má yeelɛa, ni ma gba dɛ̀ɛpookĩi. Wɛ̃nadↄ̃mɛɛ, ní ma wabikɛa ma. 3Gbɛ̃́ↄ, á zɛ widaa ma Lua gawidewaɛ bↄɛ ni? Iↄ ye pↄpãↄzi, iↄ tɛ tã́aↄzi. 4Àↄ dↄ̃ kɛ́ Dii a gbɛ̃́ↄ dìlɛ adoa, tó ma aà sìsi, a ma yãma. 5À kpakpanaga, ásu duunakɛo, à làasookɛ á wúlɛkĩi, í nílɛ. 6À sa pↄ́ dɛ à o o, í Dii náaikɛ. 7Dasi ì mɛ: Dé mɛ́ a ɛ̀fãaikɛwɛ̃ɛi? Wá wɛ́ gwa Dii, báaadawágu. 8Baa tó pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo dińzi, pↄna pↄ́ ń dàmɛɛ ma sↄ̃u dɛ ń pↄ́a. 9Mi wúlɛ i'o ń a nao kau, asa Dii, ḿmɛ ni to màↄ ku dↄdↄa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\