Soũↄ 40

1Davidi lɛ. 2Ma wɛdↄ̀ Diizi maamaa, ↄ̃ à ma wɛ́ gwà à ma wiilɛa mà. 3À ma bↄ gbã́o kↄ̃fĩde guu, à ma si dɛɛwa. À ma gbá pɛ̀lɛ gbɛsi musu, à ma zɛ we gíũgiũ. 4À lɛ̀ dafu dà ma lɛ́u, wá Lua táasilɛa pↄ́ ũ. Gbɛ̃́ↄ e dasi, vĩa i ń kṹ, aai Dii náaikɛ. 5Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ Dii náai vĩ mɛ́ ìli zɛ ń waladeↄ ń tã́agbagbanaↄo ũ. 6Dii ma Lua, n yãbↄnsaɛkɛaↄ dasi, wa fↄ̃ yã́ pↄ́ ńlɛ yáwanↄↄ dↄdↄo. Tó má dàu lɛ́ siunɛ́, a lɛ́ vĩo, má fↄ̃ o píio. 7Ń ye sa'obↄ ge gbaio, ↄ̃ ń tò ma swã́ mà. Ni sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ge duun awakpabↄ gbɛao. 8Ɔ̃ ma mɛ̀: Má kɛ́! Lá a ku lá guu ma yã́ musuwa. 9Má ye n pↄeã kɛaiɛ, ma Lua, n ikoyã ku ma sↄ̃ guu. 10Má yã́zɛde baokpa balu guu, má a lɛ́ kpaaũo lá ń dↄ̃wà Dii. 11Lá ni yãnakpámá, má nílɛo, má n náai ń n gbɛ̃suabaao yã'o. Má gí n gbɛ̃kɛ ń n sĩandekɛo oi balu guuo. 12Dii, ńsu gí ma wɛ̃nagwaio, to n gbɛ̃kɛ ń n sĩandekɛo ma dↄ̃́a. 13Asa vãi pↄ́ liaamazi lɛ́ vĩo, ma tàaeↄ dàmala, má fↄ̃ gu'eo, a dasi dɛ ma mikãa, sↄ̃ kɛ̃̀magu. 14Dii, suɛ, ma misi, Dii, kɛ kpakpa, mↄ dↄmalɛ. 15To wí ma wɛnaↄ kṹ, aa ń mi pɛlɛ. To gbɛ̃́ pↄ́ ye mà yã'eↄ kpɛkpa, an gɛɛ gↄ̃ kpá ń wɛ́i. 16Gbɛ̃́ pↄ́ aaì omɛɛ, tàalɛ, tàalɛↄ, to wí gↄ̃ ń ú ũ. 17Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ n kĩ́i wɛɛlɛↄ, to an pↄ kɛma na aa yáalↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄi ǹ ń suabaↄ, aaↄ o láasai Dii zↄ̃ↄ. 18Taaside wɛ̃naden ma ũ, làasookɛ ma yã́wa, Dii. Ḿmɛ ń ma Dↄnlɛde ũ, ma Mìsina ũ. Ma Lua, ńsu gɛ̃gɛ̃o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\