Soũↄ 41

1Davidi lɛ. 2Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ ì yɛ̃̀ɛɛsaide yãda ũ, Dii ì aà bↄ taasikɛgↄↄ. 3Dii a aà dↄ̃́a, a aà gba wɛ̃ni, a báaadaaàgu aà bùsuu, a aà kpa aà ibɛɛↄwa aa ń pↄeã daɛ̀o. 4Dii a zɛaànↄ aà gyãkɛa guu, a to aà gyãpi ble. 5Ma mɛ̀: Dii, ma duunakɛ̀nɛ, ma wɛ̃nagwa, ní ma gbã́gbã. 6Ma ibɛɛↄ lɛ́ ga kpaaĩmanↄ aa mɛ̀: A ga bↄɛ ni? Bↄɛ aà tↄ́ a midɛi? 7Tó aa mↄ̀ ma gwai, yã́ yàaa aaì bↄlɛmɛɛ, aaì bao vãi wɛɛlɛ ma yã́ musu, ↄ̃ aaì fɛlɛ gɛ fãaa bàasi. 8Ma zangudeↄ ì vãi kpaaĩmanↄ, aaì àsi bɛ̃̀ɛ dↄa aaì mɛ: 9Gagyã mɛ́ aà lè, a fɛlɛ a wúlɛkĩi beeu lↄo. 10Baa ma kpàasia pↄ́ má aà náai vĩ wi pↄble sãnu bↄ̀ ma kpɛ. 11Mpi sↄ̃ Dii, ma wɛ̃nagwa, ma gbã́gbã, mí fĩabonɛ́. 12Tó ma ibɛɛↄ i kúkua dↄao, máↄ dↄ̃ sa kɛ́ ma yã́ kàngu. 13Ń ma kũa ma nↄ̀sɛmaa yã́i, n aɛ ìↄ dↄa gↄↄpii. 14Báaade Dii, Isailiↄ Lua za asĩnizĩ e gↄↄpii! Ãmi! Ãmi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\