Soũↄ 42

1Kole buiↄ lɛ. 2Lá tue ì swa saɛ nidɛ, màa n ni ku ma sↄ̃u, Lua. 3Lua ni lɛ́ ma dɛ, Lua bɛ̃́ɛpi. Bↄɛ má e gɛ wɛsiaàlɛi? 4Wɛ́'i mɛ́ gↄ̃̀ ma pↄblea ũ fãanɛ ń gwãasĩnao. Wìↄ omɛɛ gↄↄpii: N Lua ku máɛ la? 5Yã́ɛ beeↄ dↄ̀magu, ↄ̃ málɛ ma nↄ̀sɛ yã́ↄ bↄlɛ. Miↄ gɛ́ yãa bíla guu e Lua ua, gbɛ̃́ↄ ì dↄdↄkↄ̃wa ma kpɛ ń gulao, dikpɛkɛnaↄ ì nↄnↄaa ń táasilɛao. 6Bↄ́yãi ma sↄ̃ ↄ̃̀ↄkpài? Bↄ́yãi ma nↄ̀sɛ yài? Sema màↄ wɛdↄ Luazi, asa má ɛa màↄ aà táasilɛ, ma Suabana, ma Lua. 7Ma sↄ̃ ↄ̃̀ↄkpà ↄ̃ n yã́ dↄ̀magu za Mizaa gbɛpↄlɛu Yuudɛ̃ mii, za Ɛɛmↄ gbɛ̀sĩsĩↄ sↄ̀ↄu. 8Ni to isukaa kↄ̃fĩ àↄ dↄ, ísiↄ lɛ́ lɛzukↄ̃i, ń tò í lɛ́ damala, a sↄ̃́ lɛ́ támanↄ. 9Dii ì gbɛ̃kɛkɛmɛɛ fãanɛ, aà lɛ ìↄ dↄ ma lɛ́u gwãasĩna wabikɛa Lua pↄ́ ma wɛ̃ni ũwa. 10Mi o Lua ma gbɛsiɛ: Bↄ́yãi ma yã́ sã̀ngui? Bↄ́yãi ń tò miↄ bɛ oosisia wɛ́tɛ̃a pↄ́ ma ibɛɛ lɛ́ mↄmɛɛ yã́ii? 11Ma ĩadamadeↄ ì ma sↄ̃́sↄ̃, ma wá ìↄ wí, aaìↄ omɛɛ gↄↄpii: N Lua ku máɛ la? 12Bↄ́yãi ma sↄ̃ ↄ̃̀ↄkpài? Bↄ́yãi ma nↄ̀sɛ yài? Sema màↄ wɛdↄ Luazi, asa má ɛa màↄ aà táasilɛ, ma Suabana, ma Lua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\